Skip to main content

Nevelés-oktatás

Intézményrendszer

Az evangélikus nevelési-oktatási hálózatnak jelenleg 53 intézmény a tagja: óvodák, általános iskolák és gimnáziumok, kollégiumok, szakképző és többcélú, valamint alapfokú művészetoktatási intézmények. A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) fenntartásában lévők a gyülekezeti fenntartású köznevelési intézményekkel együtt alkotják azt a rendszert, amelyben összesen 110 feladatellátási helyen mintegy 18 800 gyermek jár evangélikus óvodába, iskolába. A pedagógusok, az oktatók és a nevelési-oktatási feladatok ellátását segítő felnőttek száma közel 2000. A felsőoktatást az Evangélikus Hittudományi Egyetem, egy diákotthon és 3 szakkollégium képviseli.

neveles oktatas miskolc

Evangélikus értékek

Az evangélikus nevelési-oktatási intézményekben iskolalelkészek és intézményi lelkészi feladatot is ellátó gyülekezeti lelkészek szolgálatával helyezzük az evangélium üzenetét a középpontba. Nevelésünket a kétezer éves kereszténység és a több mint ötszáz éves evangélikusság határozza meg. A lelki növekedéshez a heti két hittanórát és közösségi alkalmainkat, a reggeli és hétkezdő áhítatok, csendesnapok lehetőségét kapcsoljuk.

Visszakapott iskolaépületeink többsége úgynevezett insula Lutheranát alkot az evangélikus templommal és a gyülekezeti épületekkel együtt. Iskolai közösségeink szoros kapcsolatban állnak a helyi gyülekezetekkel.

neveles oktatas iskola

Sokszínűség

A Luther Márton tanításán alapuló személyes döntési felelősség megmutatkozik az intézmények nagyfokú önállóságában és az abból következő egyedi jellemzőikben is. Pedagógiai-szakmai programjuk mindenkor a helyi közösség oktatási hagyományaihoz kapcsolódik, a jelenben megfogalmazott elvárásokra válaszol, és törekszik közös célunkra, hogy a gyermekek tudása, ismerete növekedjék, személyiségük – a test, lélek és szellem egységében – fejlődjön. Így található intézményeink között például kéttannyelvű, nemzetiségi nyelven is tanító, néphagyományt megismertető, természettudományos ismereteket és művészeti képzéseket előtérbe helyező.

Egyes intézményeinkben az evangélikus oktatás közismert, magas színvonalú, tudományos életpályákat megalapozó örökségének méltó továbbvitele áll a pedagógiai munka fókuszában. Közös jellemzőjük, hogy a bennük oktató-nevelő pedagógusok kiemelten figyelnek az életkori, fejlődési sajátosságokra, a tehetséggondozásra és a felzárkózásra, az egyéni tanulási utak minél szélesebb skálájának felkínálására.

neveles oktatas ovoda

Egységes köznevelési rendszer

Ennek a sokszínű, az egész országot behálózó intézményrendszernek az irányítását az MEE Országos Irodájának Nevelési és Oktatási Osztálya látja el az evangélikus köznevelési stratégia alapján, amely munkáját szakmai, törvényességi és gazdasági területen végzi. Munkatársai szoros együttműködésben dolgoznak az Evangélikus Pedagógiai Intézet (EPSZTI) szakértőivel. Közösen indítanak és működtetnek projekteket az oktatási hálózat szakmai munkájának fejlesztése céljából.

Évente újabb iskolák bevonásával valósul meg az országos kompetenciamérésben elért eredmények javítását célzó, komplex segítséget adó, „Kompót” elnevezésű mentori program. 2020-ban elindult az az inkluzív nevelést-oktatást segítő projekt, amelybe egyedi pályázati célok megjelölésével olyan intézmények jelentkezhettek, ahol meghatározó a hátrányos helyzetű tanulók jelenléte.

Az országos evangélikus digitális stratégia fejlesztési céljaival összhangban nagymértékű digitális infrastruktúra-fejlesztés történt az iskolákban. Így a koronavírus-járvány idején sor kerülhetett az oktatás digitális paradigmaváltásának jelentős lépéseire. A jó gyakorlatok megosztása támogatja a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztését, a tanítási-tanulási folyamatok technológiai megerősítését és a pedagógiai módszerek bővítését.

Az oktatási feladatok ellátását segítik az EPSZTI által szervezett pedagógus-továbbképzések, szakmai rendezvények és műhelymunkák. Az evangélikus intézmények pedagógusai és a szülők, érdeklődők szociális kapcsolatépítésének támogatására az intézet nevelési-oktatási értékeket népszerűsítő tartalmakat jelenít meg honlapján, a Facebookon és a YouTube-on.

A Sztehlo és a Schedius tanulmányi ösztöndíjjal anyagi és szakmai támogatás formájában is hozzájárul a középiskolások tanulási céljainak eléréséhez. 

Fejlesztés

Az MEE és Magyaroroszág Kormánya között létrejött átfogó megállapodás révén támogatásban részesül az új óvodák alapítása, a meglévők bővítése, valamint egy egységes gyógypedagógiai módszertani intézet (EGYMI) létrehozása.

A Magyarországi Evangélikus Egyház nevelési-oktatási intézményei

A térképjelölő ikonokra való kattintással egy felnyíló ablakban megjelenik a település evangélikus oktatási intézményeinek neve. A névre kattintva megjelenik az intézmény adatlapja.
A bal oldalon lévő + jellel a térkép nagyítható, a – jellel kicsinyíthető, az egér bal gombjának nyomva tartásával a térkép tetszőlegesen húzható.