Skip to main content

Misszió

„[Ú]gy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”  (Jn 3,16)

A keresztény ember nem több és nem más, mint társai. Egyszerűen csak felismerte és átélte megajándékozottságát, ezért a környezetének is továbbítani akarja a megismert örömhírt. Küldetésben, misszióban éli életét. Hite szerint Jézus Krisztus az egyetlen megoldás az Istentől elszakadt, tőle elidegenedett világ számára. Az emberek jelenben átélt és az örökkévalóság távlatát érintő kérdéseire egyaránt nála található a válasz. Az egyházhoz tartozók és a benne szolgálatot teljesítők Jézust hirdetik szavakkal és odaszánt jelenléttel, figyelemmel. Teszik ezt a Biblia tanítását követve és az egyház intézményi kereteit, lelki és anyagi forrásait, tagjainak emberi tudását és tapasztalatait kiaknázva.

misszio orszagos misszioi lelkesz

Országos evangelizációs és missziói lelkész

Az országos evangelizációs és missziói lelkész egyben az Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió igazgatója, a regionális rádiókban sugárzott evangélikus missziói műsorok főszerkesztője, valamint a Híd evangélikus missziói magazin felelős kiadója és szerkesztője, továbbá ő koordinálja országos szinten a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) missziói munkaágait. Ezek a szolgálatok különféle célzott csoportokat érnek el az egyház üzenetével és kinyújtott kezével, közöttük említhetjük például a Felvidéken élő magyar evangélikusokat, a magyarországi cigányságot, a börtönökben fogva tartottakat és az alkoholbetegeket.

Az evangelizációs és missziói lelkész rendszeres segítő kapcsolatot ápol a különféle missziói szolgálatok felelőseivel, konzultációkra hívja össze őket, országos programokat szervez, meghívások révén folyamatosan járja a Kárpát-medencét, igehirdetéssel, előadással szolgál a gyülekezetek különféle alkalmain. Munkáját az MEE Evangelizációs és Missziói Bizottságával karöltve végzi. Keresi és erősíti az összeköttetést más keresztény egyházak és szervezetek képviselőivel és missziói tevékenységeivel.

Országos evangelizációs és missziói lelkész: Szeverényi János

Alkoholbeteg-mentő misszió

A Középhalmi Evangélikus Misszió 1984-ben kezdte meg szolgálatát az alkohol- és szenvedélybetegek között, felismerve, hogy ez a probléma nem gyógyítható, de Krisztust elfogadva, az ő segítségével meg lehet szabadulni a megkötözöttségekből. Lelkész, orvos, pedagógus és szabadult alkoholista együtt, összefogva vesz részt ebben a munkában.

A Középhalmi Evangélikus Misszió Alapítvány célja a megelőzés, a betegek felkutatása, gondozása és rehabilitációja, valamint a családterápia, az ifjúság nevelése és az idősek gondozása. A Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközséggel együttműködve tartanak alkalmakat alkohol- és nikotinfüggő szenvedélybetegek részére közös és egyéni beszélgetések formájában. Nyaranta hittanos tábort, csendesheteket, illetve úgynevezett gyógyító-szabadító heteket és csendeshétvégéket rendeznek Piliscsabán az Evangélikus Missziói Központtal közös szervezésben.

Munkaági felelős: Szeverényi János

Börtönlelkészi szolgálat

A börtönlelkészek feladata az egyház és a missziói társaság munkájának koordinálása, illetve az intézet valamennyi fogvatartottja részére – igény szerint – a vallásgyakorlás elősegítése, hétközi és nagyünnepi istentiszteletek szervezése a fogvatartottak számára, felekezettől függetlenül.

A szolgálattevők minden lehetőséggel élnek, amelyet a jogszabály nem tilt. A bibliaórák, áhítatok tartása mellett fontos a rendszeres egyéni és csoportos lelkigondozás a női és férfi fogvatartottak körében. A lelkész szükség szerint az intézet állományának részére is rendelkezésre áll (gyóntatás, lelkigondozás, keresztelői, esküvői szertartás).

Munkaági felelős: Erdélyi Csaba

Cigánymisszió

A munkaág tevékenységei között találkozók, nyári táborok, gyerektáboroztatás, bibliaiskolák és integrációs programok szervezése szerepel. A missziói terület munkatársai cigánymissziológiai kurzust is tartanak az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkész szakos hallgatóinak.

Három evangélikus gyülekezetben folyik deklaráltan cigánymissziós munka. Orosházán intenzív kapcsolatot ápolnak a cigány családokkal, az istentiszteleteken is nagy számban vesznek részt cigányok. Heti ifjúsági alkalmakat, gyerekek, fiatalok számára nyári táborokat szerveznek, szociális segítségnyújtással támogatják a rászorulókat. A Filadelfia Evangélikus Egyházközség holisztikus missziói szolgálatot végez a Görögszálláson és Belegrádon élő cigányság körében. Egy szociális földprogram keretében biogazdaságot, egy Biztos Kezdet Gyerekházat és tanyagondnoki szolgálatot működtetnek. Sárszentlőrincen heti bibliaórák folynak, és laikus segítők bevonásával hűségesen pásztorolják a cigányságot. Időről időre megrendezik a cigány ételek bemutatóját is, továbbá beszámolókat készítenek a cigánymisszió történéseiről az evangélikus sajtó olvasói számára.

Folyamatos az ökumenikus együttműködés a protestáns felekezetek misszióival, gyakran rendeznek közös alkalmakat, amelyeken az evangélikus cigányság is részt vesz.

Munkaági felelős: Bakay Péter

Felvidéki misszió

Szlovákia magyarok által lakott, határ menti területein nagy igény van a magyar nyelvű istentiszteletekre és gyülekezeti alkalmakra. Ezt a helyi szolgálattevők nem mindig tudják az igényeknek megfelelően biztosítani.

Magyarországról érkező, friss nyugdíjas lelkészek segítségével az elmúlt években fellendült a magyar nyelvű szolgálat Felvidéken. Sajógömöri központtal Tornalja, Lőkösháza, Gömörpanyit, Lekenye gyülekezeteiben, valamint Rozsnyón, Kőrösben (Berzétekőrös) és Berzétén tartanak magyar nyelvű istentiszteleteket, bibliaórákat. A hosszúszói anyagyülekezet vonzáskörében, Kecsőn, Ardón és Kuntapolcán óvodás és iskolai hittant, konfirmációi oktatást, bibliaórát szerveznek. Nyáron Százdon és Hosszúszón szinte a falu összes gyermeke részt vesz a falu által szervezett táborban, a magyar nyelvű hittanfoglalkozásokon.

Munkaági felelős: Lóczy Tibor

Férfimisszió

A férfiak gyakran nehezebben találják meg a helyüket a gyülekezet közösségében, pedig nagy szükség van a jelenlétükre. Az egyházi élet és a hit gyakorlása „férfidolog” is, nem csak a nőkre tartozik. A férfimisszió terepet kínál az aktív szerep- és felelősségvállalásra. Egy férficsoport nagyon sokat segíthet a gyülekezetben, például önkéntes munkával, és létrehozhat olyan fórumot, amelyhez más férfiak is szívesen csatlakoznak. Felkarolhat árva, félárva fiatalembereket vagy olyanokat, akiknek a családjában nincs férfi példakép.

Az ország különböző területein élő csoportok tartják egymással a kapcsolatot, az egyházkerületi és regionális férfimissziói napok mellett közös programokat is szerveznek az egyes gyülekezetek férficsoportjai, ahol minden korosztályt szívesen látnak.

Munkaági felelős: Koháry Ferenc

Női misszió

A női misszió 1998 óta segíti az MEE-t küldetése betöltésében.

Felvállalja az asszonyok sajátos érdekeinek képviseletét, és az evangélikus asszonyok bázisává kíván lenni. Segíti a hitben keresőket és azokat a szülőket, akik egyedül nevelik gyermekeiket. Menedéket keres és lelki segítséget ad a bántalmazást szenvedőknek. Alkalmat teremt a találkozásokra, a tanulásra, az elcsendesedésre, az ökumenikus együttműködésre: országos és regionális nőtalálkozókat szervez, rendszeresen tart női klubot, ökumenikus női imaórát, asszonyhétvégét, hitmélyítő nyári és egyedülálló szülők, illetve azok gyermekei számára szervezett konferenciákat.

Munkaági felelős: B. Pintér Márta

Repülőtéri lelkészség

A repülőtéri lelkészség a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B termináljának galériaszintjén található, az indulási szintről megközelíthető ökumenikus kápolnában fogadja a betérőket. Ide szívesen jönnek elcsendesedésre az utasok, alkalmazottak, várakozók és kísérők, sokan azért, hogy imádkozzanak vagy beszélgessenek a lelkésszel. A repülőtér alkalmazottai is gyakran beülnek néhány percre, hogy lelkileg feltöltődve folytassák munkájukat. A gyakorlott utazó észreveszi a reptéri lelkészi kitűzőt, és tudja, hogy bármikor odaléphet, megszólíthatja a szolgálattevőt.

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság repülőtéri kirendeltsége megállapodást kötött az MEE-vel is, hogy a repülőtéri lelkész szükség esetén az idegenrendészeti fogdába kerülteket is lelkigondozza.

A kápolna felszentelt helyiség, ezért lehetőséget nyújt keresztelőre, konfirmációra és esküvőre is.

Munkaági felelős: Dr. Fischl Vilmos

Magyar Evangélikus Rádiómisszió

Az Evangélikus Missziói Központban működik a Magyar Evangélikus Rádiómisszió, amely hetente készít rádióműsorokat stúdiójában. A cél annak az örömhírnek az életszerű, közérthető formában való megszólaltatása, amely minden élethelyzetben, minden körülmények között reménységet és megoldást kínál embertársainknak.

A Lélekhangoló című evangélikus műsort a rádiómisszió világi és egyházi rádiós partnerei sugározzák számos vidéki város és Budapest vételkörzetében, valamint a határon túl, továbbá az interneten is. Az Evangélikus Missziói Központban a rádiómisszióval szoros együttműködésben folyik az egyéb médiamunka is.

A stúdióban és az egyházi programokon, rendezvényeken készülő felvételeket – igehirdetések, interjúk, versek, énekek – CD-n, újabban pedig az internet nyújtotta csatornákon keresztül osztják meg.

Az Evangélikus Missziói Központban készülő Híd evangélikus missziói magazin a hazai gyülekezeteken kívül eljut a határon túli olvasókhoz is. A szolgálat részét képezi még további kiadványok, könyvek szerkesztése és kiadása.

Munkaági felelős: Szeverényi János
Szerkesztő: Erdészné Kárpáti Judit

Zsidómisszió

Szívünk vágya, hogy a nép, amelyben az Úr először jelentette ki magát, és amely az evangéliumot először hallhatta, továbbra is hallhassa és tanulhassa az örömhírt, megismerje és tapasztalja, hogy Isten Izrael Szabadítója, a világ Megváltója, aki a názáreti Jézusban emberré lett. Ezért választotta az MEE zsidómissziója mottónak ezt az igét: „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek.” (Róm 1,16)

Feladatunk a bizonyságtétel arról, hogy a megbékélés és a kiengesztelődés egyedül az Úr Jézus Krisztusban lehetséges, ő a Szabadító. Őbenne és őáltala érezheti az egyház a felelősségét annak, hogy zsidó testvéreink felé is tartozik a hír elmondásával. Ezért a zsidómisszióval szeretnénk:

  • a keresztény szeretetet Jézusban megmutatni és megélni a zsidóság felé,
  • az egyház népében felelősséget ébreszteni a zsidóság felé és
  • hirdetni az örömhírt a zsidóságnak.

Az evangélikus zsidómisszió a Gisle Johnson Intézet imádságával hordozza a zsidó népet, és célkitűzése, hogy támogatja a messiási zsidóságot. Az intézet az MEE keretében, a Norvég Zsidómisszió történelmi múltú szervezet magyarországi tagjaként működik.

Munkaági felelős: Endreffy Géza

További missziói munkával foglalkozó evangélikus szervezetek

Az MEE országos evangelizációs és missziói szolgálatát az MEE Evangelizációs és Missziói Bizottsága, a különböző szinteken megbízott missziói lelkészek és a missziói munkaágak speciális szolgálatai segítik. Ilyen módon ágazik szét a missziói szolgálat a nők, a férfiak, az alkoholbetegek, a cigányság, a felvidéki magyar evangélikusok, a börtönökben fogva tartottak, a repülőtér utasai és annak alkalmazottai felé, a zsidóságot érintően, a rádió és egyéb médiumok érdeklődői irányában. Az itt felsorolt és bemutatott területek nem fedik le az MEE teljes missziói munkáját, többféle szervezet működik még mellettük például a kórházakban ápoltak, valamint a gyermekek és a fiatalok elérésére céljából, illetve egyedi, helyileg szervezett kezdeményezésekként.

Kérdéseiket, érdeklődésüket örömmel fogadják a missziói munkaágak felelősei, elérhetőségeiket megtalálhatják az adott terület bemutatkozójában.