Skip to main content

Evangélikus hit- és erkölcstanoktatás

Mi jellemzi az evangélikus hit- és erkölcstan órát?

Az evangélikusok olyan keresztények, akik ma is komolyan veszik az 1517-es lutheri reformáció egyházmegújítását: hisszük, hogy Isten nem teljesítményeink alapján, hanem saját szeretetéből fogad el mindenkit. Ezzel a nyíltsággal közeledünk minden emberhez. Az evangélikus hitoktatás témái ahhoz kötődnek, hogy Isten a világ dolgaiban érzékenyen részt vevő embereknek teremtett minket. Ahogy a só az ételben és a világosság a sötétben, úgy szeretnénk megjelenni korunk kérdései között.

A diákok korának megfelelő módon, őszintén beszélünk az életünk kérdéseiről: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mindezeket a kérdéseket azonban a Biblia tanítása és egyházunk évszázados hagyományai alapján vesszük sorra, de más, életünk egészére vonatkozó kérdésekről is tanulunk, például, hogy miként tapasztalható meg Isten szeretetének ereje, mitől teljes az életünk, és milyen értékeket közvetít a Biblia. Az órákon az életük kérdésein keresztül juttatjuk el a diákokat a Biblia, valamint az egyház tanításának és történetének ismeretéhez. A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a személyes lelki és érzelmi fejlődés segítésére, továbbá az erkölcsi érzék mélyítésére is.

hitoktatas 1

Melyek az evangélikus hit- és erkölcstan órák fő témakörei?
  • Jézus életének és tanításának megismerése
  • Önismeret
  • Emberi kapcsolatok
  • A közösség és a környezet jelentősége életünkben
Az evangélikus hit- és erkölcstan óra számokban

Az állami általános iskolákban, az összes évfolyamot figyelembe véve az evangélikus hit- és erkölcstanoktatásra beiratkozott tanulók létszáma mintegy 11 100 fő. Ezenfelül további körülbelül 2 900 tanuló jár fakultatív evangélikus hittanra (más felekezetű egyházi iskola evangélikus hittanórájára).

Az állami általános iskolák körülbelül ötödében, 701 állami iskolában van evangélikus hit- és erkölcstanoktatás, amelyet 215 egyházközség (az egyházközségek 86%-a) szervezésében közel 110 főállású, valamint mintegy 360 megbízásos hitoktató (lelkész és óraadó hitoktató) lát el.

A Magyarországi Evangélikus Egyházban (MEE) hitoktatást végezhet a helyi evangélikus egyházközség lelkésze vagy hitoktatója, illetve valamilyen hitoktatói vagy katekétavégzettséggel rendelkező személy.

Ki járhat evangélikus hit- és erkölcstan órára?

A közoktatásban részt vevő bármely tanuló szülei választhatják az evangélikus hit- és erkölcstant. A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az evangélikus egyházhoz tartozás. A szülő nyilatkozik arról, hogy szeretné beíratni gyermekét az evangélikus hit- és erkölcstan órára. A gyermekek szülei a beiratkozás alkalmával jelezhetik döntésüket az iskolában.

hitoktatas 2

A gyülekezeti hitoktatás rendszere

Az MEE Püspöki Tanácsa 2012-ben létrehívta a katechetikai munkacsoportot, és megbízta a hitoktatás tartalmi kérdéseinek meghatározásával, többek között a kerettantervek, az érettségi tételek és követelmények, valamint az MEE hivatalos hittankönyvsorozata vonatkozásában. Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy számos szervezési és stratégiai kérdésben is döntéseket kell hozni, ezért 2013-ban a püspöki tanács felállította az MEE Hitoktatási Stratégiai Munkacsoportját is, amelyben hitoktatást végző gyülekezeti lelkészek és hitoktatók dolgoznak. A testület feladata a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatásból adódó kérdések rendszerezése és stratégiai javaslatok kidolgozása a MEE számára.

2018-ban az MEE Zsinata bevezette a hitoktatói életpályamodellt (HÉM) is, és ezzel a lépéssel magára vette a felelősséget a főállású hitoktatói státuszok fenntartásának és bővítésének terén, biztosítva a hitoktatói munka – legalább rövid távú – kiszámíthatóságát és lehetőséget teremtve a hitoktatás minőségi szintjének emelésére.

Mindezek létfontosságú lépések voltak az új oktatási-nevelési törvényi keretek között az evangélikus hit- és erkölcstan órák megtartásához.