Skip to main content

Fejlesztési programok

Evangélikusok vagyunk – jövőt építünk

A fejlődést és közös jövőnk valódi zálogát a nevelést-oktatást és lelki növekedést támogató programok jelentik. A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) oktatási-nevelési szakértő közösségei folyamatosan azon munkálkodnak, hogy az egyház intézményei naprakész infrastruktúrával és szellemiségben láthassák el feladataikat az óvodásoktól a felsőoktatásban tanulók köréig, széles területet lefedve.

Gyümölcsöt teremjetek! – Köznevelési stratégia 2021–2026
Az evangélikus óvodák, általános és középiskolák, kollégiumok, valamint művészetoktatási intézmények működését jelenleg a Gyümölcsöt teremjetek! – Köznevelési stratégia 2021–2026 elnevezésű program megvalósítása fogja keretbe. A tevékenységek a projektstratégiában meghatározott hét rendszerszintű kérdés köré szerveződnek, az ezekben megjelölt beavatkozási pontok konkrét feladatok megfogalmazására adnak lehetőséget.

 • Az intézményátvételek folyamattámogatásához készült el a jó gyakorlatokat egybefoglaló Recepteskönyv című gyűjtemény gyülekezeti fenntartók számára.
 • A vezető-utánpótlás támogatása céljából megvalósult feladatok:
  • elkészült a Vezetői intró, amelyben a működést meghatározó jogszabályi és szervezeti keretek ismertetése mellett szó van a munkáltatói jogokról, az intézményvezető hatásköréről, a köznevelési intézmények finanszírozásáról, az önálló intézményi gazdálkodásról, a szervezeti és médiakommunikációról, a krízishelyzetek kezeléséről, a tanügyi dokumentációról, a fenntartó irányában történő adatszolgáltatásról, az egyházi pályázatokról és támogatásokról, valamint az Evangélikus Pedagógiai Intézet (EPSZTI) pedagógiai-szakmai szolgáltatásairól: képzésekről, szaktanácsadásról és pályázatokról;
  • vezetői műhely formájában; továbbá
  • szakértői munkacsoport felülvizsgálta a vezetői teljesítményértékelés rendszerét, és javaslatokat fogalmazott meg az átalakítására, amelyeket az MEE Országos Presbitériuma (OP) elfogadott.
 • A pedagógus-utánpótlás biztosítására készült el az E-pedagóra online kapcsolatfelvételt segítő felület, amelynek a disszeminálása folyamatos a pedagógusképzésben érintett felsőoktatási intézmények hallgatói felé. Ezzel párhuzamosan mentorpedagógusok képzésének támogatása zajlik az evangélikus köznevelési intézményekben, valamint a Sztehlo- és Schedius-ösztöndíjasok között, és a pedagóguspályára készülő diákok utánkövetésének szervezése is elkezdődött.
 • A digitalizáció sokrétű feladatai között jelentős eredmény a moodle-rendszerű pedagógusképzések megvalósítása adatvédelmi, inkluzív esélyteremtési, tanulástámogatási, a digitális kompetenciát fejlesztő és médiakommunikációs képzésekkel. Ehhez kapcsolódóan a digitális módszertani kompetenciafejlesztés témakörében akkreditált pedagógusképzést is szerveztek, valamint a hitéleti digitális tananyagfejlesztés is folyamatos.
 • Az evangélikus köznevelési rendszer tanulószervezetként való működését segíti a rendszeres tudásmegosztó alkalmak mellett az innovációs börze. A megalkotott intézményi innovációkról, valamint azoknak az evangélikus intézményrendszeren belüli továbbadásáról felhasználói kézikönyv is készült. Az intézményeket a Piacfelügyelet elnevezésű szakértői csoport segíti online formában.
 • Az emelt szintű érettségire való felkészítésben sikeres moodle-alapú kurzusokat szerveznek, ezeknek az intézményközi fejlesztése zajlik.
 • Az intézményi hitélet alapdokumentuma a stratégia mellékleteként megfogalmazott teológiai-pedagógiai alapvetés, amelyet az intézmények folyamatosan integrálnak pedagógiai programjukba.
 • A méltányosság témakörében második körös megvalósításánál tart az inkluzív nevelést-oktatást segítő pályázati projekt, amelyben a társadalmi felelősségvállalás erősítése az egyik meghatározott cél. Ennek érdekében legfontosabb partnereik, a családok mellett a részt vevő intézmények települési szintű szakmaközi együttműködések megerősítését támogató programokat működtetnek.
 • A Magyarország Kormánya és az MEE között 2020-ban kötött megállapodás alapján egyházunk a társadalmi integráció előmozdításának jegyében – a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének támogatása céljából – lehetőséget és támogatást kapott egy országos ellátási körű gyógypedagógiai módszertani központ, az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, valamint utazógyógypedagógus-hálózat létrehozására. A szakértői bizottságok elkészítették a pedagógiai-szakmai és intézményalapítási terveket, jelenleg a beruházás előkészítése zajlik.
 • A prevenció és sérelem témakörében az evangélikus köznevelési intézmények számára Zárókő címmel készült ajánlás, amelyben a szakértők pedagógiai szakaszokra bontva módszertani ajánlásokat fogalmaztak meg az óvodai és iskolai bántalmazások megelőzése és az intervenció lehetőségei kérdésében. Az ajánlás minden evangélikus köznevelési intézmény számára elérhető. Az MEE OP 2022-ben legitimálta az ajánlást, amelyhez kapcsolódóan szakmai szemléletformáló műhelyfoglalkozásokat tartottak. Cél, hogy a prevenció jelen legyen a pedagógusok mindennapi munkájában, ezért a sérelemprevenciós képzési tematika akkreditációja is elkezdődött.

Kotta – Köznevelési intézmények fenntartását támogató tanügyi adatbázis
A nevelési-oktatási intézményekhez kapcsolódó fenntartói feladatok támogatására valósult meg saját, evangélikus fejlesztésként a köznevelési intézmények fenntartását támogató, Kotta elnevezésű tanügyi adatbázis. Ennek állománya valid, naprakész és részletes információkkal segíti az egyházi döntéshozó testületek munkáját és az intézményfenntartói tevékenységet például új intézmények átvételekor, valamint tanügyi és pedagógiai támogatások tervezése, szervezése esetén. Az intézményi felhasználók, adatközlők számára kézikönyvek is készültek. A Kotta adatbázisának fejlesztése folyamatos, amelyet az EPSZTI pedagógiai szakértői koordinálnak, akik képzési lehetőségekkel is segítik az intézmények munkatársait.

Luther Otthon – Evangélikus Diákotthon
A Luther Otthon – Evangélikus Diákotthon az MEE legrégebbi felsőoktatási kollégiuma, amely szakkollégiumként is működik. A több mint 1,8 milliárd forint értékű beruházást 640 millió forinttal az Evangélikus Diákotthoni Alapítvány mint beruházó és 1,2 milliárd forinttal Magyarország Kormánya támogatta, az építési költségeken túl pedig az MEE a kollégium elindításához további 100 millió forinttal járult hozzá. A Luther Otthon – Evangélikus Diákotthon új épületének munkálatai 2021 januárjában indultak el, az ünnepélyes alapkőletételre 2022 májusában, az átadásra 2022 szeptemberében került sor. Százhúsz férőhelyes, modern, a 21. századi elvárásoknak megfelelő felsőoktatási kollégium létesült Lágymányoson, az egyetemek szomszédságában. Az újbudai épületben a régihez képest mintegy ötven százalékkal több férőhely áll rendelkezésre.

Evangélikusok vagyunk – segítő kezet nyújtunk

A diakóniai munkát különböző struktúrákban végzi az evangélikus szeretetszolgálat: intézményes, gyülekezeti és országos fenntartású, valamint nem intézményes formában, istenképünk alapján, Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kiindulva őrködünk embertársaink méltósága felett. Szolgálatunk végzése közben egy percre sem felejthetjük el, hogy a ránk bízott segítségre szorulók mentális és testi állapotuktól, adott szociális helyzetüktől függetlenül többek annál, mint amit mi éppen tapasztalunk belőlük – ők is Isten képmásai. Mindehhez a sokrétű szeretetszolgálati munkához elengedhetetlenek a fejlesztések is, hogy még több szükséget szenvedőnek segíthessünk.

A Diakóniai Képzési Központ fejlesztései
Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen működő Diakóniai Képzési Központ kínálatában folyamatosan elérhető az diakóniai munkatársak számára a Keresztény házban dolgozomA Személyiségvédelmi Prevenció valamint 2024. májusától az Emlékmunka (Az emlékmunka alkalmazása a mentális képességek megőrzése  érdekében) képzési program akkreditálása, a gyülekezeti munkatársi katekétaképzésben pedig hamarosan bevezetik a diakóniai specializációt.

Diakóniai stratégia
Az MEE OP 2023 elején fogadta el a diakóniai stratégiát.

Felzárkózási programok
Magyarország Kormánya 2019 februárjában átfogó programot indított a háromszáz leghátrányosabb helyzetű település felzárkóztatására. Az Oltalom Szeretetszolgálat harmadik éve Nagycserkesz és Olcsva településeken részt vesz a Felzárkózó Települések Programban, emellett szintén harmadik éve működteti Felfedező Tanoda Programját, amely a nyíregyházi bokortanyákon és az Oltalom Szeretetszolgálat által működtetett Családok Átmeneti Otthonában élő hátrányos helyzetű általános iskolások felzárkózását segíti.

Személyiségvédelmi prevenciós program
Az MEE áldozatvédelmi törekvéseivel és lépéseivel összhangban létrejött a Személyiségvédelmi Prevenciós Program (SZPP). Az SZPP célja,  olyan szervezeti kultúra alapjainak a lefektetése, amelyben nem kiépítésre, hanem a meglévő tapasztalatok és tudás alapján beépítésre kerül a diakónia területén egy világos szabályrendszerben működő kollegiális és egyenrangú partneri együttműködésen alapuló, a személyiségvédelem egységes és dokumentált (eljárásrendek, útmutatók stb.) programja.

Az SZPP keretében megvalósult egy ún. pilot projekt a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat szakembereinek részvételével, továbbá akkreditálásra került egy képzési program. Megszületett a döntés, mely szerint a diakónia minden területén bevezetésre kerül az SZPP.

Elkészült az  SZPP 1.0 kézikönyv, ami  keretet biztosít az egységes értelmezéshez és a szükséges egységes adminisztrációhoz. A kézikönyv elkészítéséhez 89 szakember 1.500–2.000 munkaórában járult hozzá, amely 56 fogalmat, 13 útmutatót, 3 protokollt, értelmező szótárt, 9 szakmai ajánlást, 27 iránymutatást (benne a közösségi és hazai jogszabályokat is), a magyar áldozatsegítő rendszer bemutatását és 12 ajánlott irodalmat tartalmaz.

Az intézményvezetők első képzését követően fog sor kerülni a személyiségvédelmi refrensek képzésére, ezt követően pedig a képzés folyamatosan biztosított lesz a diakónia valamennyi munkatársa számára. 

Szintén 2024-ben indul el a Személyiségvédelmi Koordináló Mechanizmus, amely a személyiségvédelem érdekében történő fejlesztés egyik legfontosabb színtereként szolgálja a diakónia eredményességét és hatékonyságát:

 • eredményesség: „a helyes dolgot tenni” – 100%-os elégedettség elérése az ellátottak, a hozzátartozók és a dolgozók körében;
 • hatékonyság: „a dolgot helyesen tenni” – a bántalmazások szakszerű kezelése, minimalizálása, megelőzése. 

Ukrajnai menekülteket segítő programok

 • Az Evangelical Lutheran Church in America (ELCA)támogatásával 2024 áprilisáig tartó határmenti együttműködési programot indított az Evangélikus Diakónia a nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálattal együttműködve a sérülékeny menekültek támogatása érdekében. 
 • A bajor evangélikus egyház 100 000 eurós támogatásával segítjük az ukrajnai menekültek társadalmi beilleszkedését, a tanácsadás mellett lakhatási és létfenntartási támogatást is biztosítunk a rászorulók számára. 
 • Az Evangelical Lutheran Church in America (ELCA)500 ezer dolláros támogatásából az Evangélikus Diakónia és a Budapest-​Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség integrációs tanácsadást, valamint lakhatási, létfenntartási és gyógyszertámogatást biztosít több száz ukrajnai menekült család számára. A projektet 2024 január végén zárjuk, és sikeres forrásteremtés esetén folytatjuk év végéig.
 • Az ELCA támogatásával új szolgáltatást vezet be az Evangélikus Diakónia, melynek célja egy munkaerőpiaci tanácsadó irodaműködtetésén keresztül a hazánkban élő menekültek munkaerőpiaci integrációjának támogatása. A projektet 2024 január végén zárjuk, és sikeres forrásteremtés esetén folytatjuk év végéig
 • Gustav-​Adolf-Werk 10 ezer eurós támogatásával az Evangélikus Diakónia lakhatási és létfenntartási támogatással segíti az ukrajnai rászoruló menekülteket. 

Evangélikusok vagyunk – a közösségért dolgozunk

Közösségi tereink – a templomok, a parókiák és a gyülekezeti termek – az evangélikus közösségek hitéletének központjait, de egyben egyházunk építészeti örökségét is megtestesítik. Az évtizedes, generációkon átívelő, biztos hátteret nyújtó munka folytatásához e terek folyamatos fejlesztésére, megújítására is szükség van.

Állami megállapodás keretében megvalósuló ingatlanfejlesztések
A Magyarország Kormánya és az MEE között 2020-ban kötött megállapodásban foglalt ingatlanfejlesztési feladatok megvalósítása 2020-ban kezdődött. Ennek keretében óvodafejlesztések, gyülekezeti közreműködéssel parókia- és gyülekezeti épületek fejlesztései valósulnak meg.

Energetikai felújításokat célzó beruházások
Az MEE 2022 végén döntött az energetikai felújításokat célzó beruházások elindításáról, a kiírt pályázatra több mint 100 kérelmet nyújtottak be. Az MEE OP a kiemelt beruházási keret felhasználásához meghozta döntését a mintegy 750 millió forintos keret elosztásáról is. A támogatási szerződések megkötése folyamatban van, a korszerűsítési munkákat lehetőség szerint még a következő fűtési idény előtt meg lehet valósítani.

Kiemelt beruházások
Az MEE éves költségvetésében kiemelt beruházási keret áll rendelkezésre a gyülekezeti épületek felújítási, építési projektjeinek támogatására. A pályázó gyülekezetek támogatási szerződés alapján, utófinanszírozással juthatnak a támogatási összeghez. A program keretében valósult meg többek között a Pestújhely–Újpalotai Evangélikus Egyházközség közösségi termének építése, a Filadelfia Evangélikus Egyházközség parókiavásárlása, a Komáromi Evangélikus Egyházközség parókiafelújítása és a pápai evangélikus templom felújítása.

Salgótarján város és környéke egyházi életének és egyházi intézményeinek fejlesztése
A Modern Városok Program Magyarország megyei jogú városainak nagyszabású fejlesztése, melynek keretében Salgótarjánban és környékén hét helyszínen – a salgótarjáni, a karancslapujtői, a ságújfalui és a zagyvapálfalvai templomokban, valamint a salgótarjáni parókián, közösségi térben és gyülekezeti házban – történik beruházás.