Skip to main content

Diakónia

Az Evangélikus Diakónia a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) szeretetszolgálata. A szeretetszolgálat magában rejti az elfogadás és továbbadás képességét. Az előbbi nem más, mint az Istentől kapott kegyelem, amelyre az utóbbi épül, s amely a hála jeleként a mindennapi kereszténységben ölt formát. A diakónia képletes meghatározása: „a kezek evangéliuma”. A kifejezés Sztehlo Gábortól, a legendás evangélikus lelkésztől származik, aki a vészkorszakban gyermekek ezreit mentette meg, befogadó gyermekotthonokat létesítve számukra. Sztehlo tette le az ötvenes években a mai diakóniai munka strukturális alapjait. Megfogalmazása szerint „[a] diakónia és istentisztelet nem választható el egymástól: az oltártól indul ki, és oda is érkezik vissza.”

A diakóniai szolgálat működésének alapjai

A diakóniai szolgálatban részt vevők munkájukat egyházi és világi törvények alapján végzik: „A Magyarországi Evangélikus Egyház a Jézus Krisztusban való hite gyümölcseként szeretetszolgálatot végez.” (2005. évi V. törvény, V. fejezet, 22. §. [1] bekezdés) Emellett a szolgálat egységes diakóniai alapelvekkel rendelkezik, amelyek összefoglalják célkitűzéseit, motivációit. Fontos tudatosítani, hogy az MEE gyülekezeteiben és intézményeiben végzett diakóniai munka célja, hogy holisztikus szemléletet képviselve, krisztusi szeretettel enyhítse a segítségre szoruló és ínséget szenvedő ember gondjait, nyomorúságát.

A szeretetszolgálati munkát az MEE Országos Irodájának Diakóniai Osztálya koordinálja. A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata 2023 februárjában fogadta el a Diakóniai sratégiát.

diakonia 2

Intézmények

A diakóniai munkát a szeretetszolgálat különböző formákban és struktúrákban végzi: intézményes, gyülekezeti és országos fenntartású, valamint nem intézményes formában. Napja­ink­ban közel 40 evangélikus diakóniai intézmény 2000 munkatársa gondoskodik 8000 embertársunkról, akik az evangélikus intézményekben keresik életük terét, biztonságát, nyugvópontját. Intézményhálózatunk többségében idősek gondozásával foglalkozik, de a fogyatékkal élők gondozásától a hajléktalanellátáson keresztül a szenvedélybetegek megsegítéséig a szociális szolgáltatásoknak szinte mindegyike megtalálható portfóliójában.

Szemléletünk

A szolgálat sajátosságát felekezetisége adja: evangélikus. Diakóniánk egyetemes keresztény alapokon nyugszik, ezért alapvető szerep jut benne az Isten–ember kapcsolatnak. Istenképünk alapján, Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kiindulva őrködünk embertársaink méltósága felett. Szolgálatunk végzése közben egy percre sem felejthetjük el, hogy a ránk bízott segítségre szorulók mentális és testi állapotuktól, adott szociális helyzetüktől függetlenül többek annál, mint amit mi éppen tapasztalunk belőlük – ők is Isten képmásai. Diakóniai szolgálatunk nem áll meg teológiai háttér nélkül, amelynek üzeneteit kiemelten fontos eljuttatnunk a munkatársak és a szükséget szenvedők felé is, ebben sem nélkülözhetjük a kellő nyitottságot és türelmet.

Képessé tesszük és bátorítjuk az embereket, hogy érvényesítsék jogaikat a társadalomban. Amennyiben ez nem lehetséges, kötelesek vagyunk síkra szállni ezekért a jogokért. A szükségleteket átfogóan vesszük figyelembe, és ily módon fordulunk az emberek felé személyre, származásra, szociális helyzetre, vallásra és teljesítőképességre való tekintet nélkül.

Mind a magunk számára, mind a nyilvánosság felé tudatosítjuk, hogy az emberi léthez hozzátartoznak a fizikai és pszichés korlátok, személyes hitünk alapján mégis szüntelenül tapasztalhatjuk, hogy Jézus szenvedésére és feltámadására tekintve segítséget, erőt kapunk ahhoz, hogy még a legfájdalmasabb szenvedések láttán is reménykedhessünk abban, hogy mindezek ellenére nem értelmetlen az emberi élet. Ebből az erőből merítve igyekszünk enyhíteni a szenvedést.

Meglévő értékeinket megtartjuk, munkánkat egyházunk egyéb szolgálati ágaival szoros kapcsolatban, a társadalom egészére kiterjesztve végezzük. Szolgálatunkban kiemelt szerepet szánunk a családoknak, a közösségeknek, a gyülekezeteinknek, a szeretetnek, a felelősségnek és a szolidaritásnak. Arra törekszünk, hogy szolgálatunkban jelen legyen a bizalom, a folytonosság, az innováció, a megújulás és a remény. A velünk kapcsolatba kerülő embertársainknak diakóniánkon keresztül átfogó, modern, egymást kiegészítő és az életutakat segítő életvezetési ajánlásokat kínálunk.

Szociálpolitikai tevékenység a hazai ellátórendszer részeként

diakonia 1

Diakóniánk a magyar szociálpolitika része és a sokszínű ellátórendszer fontos szereplője. Ennek megfelelően értékeink és tapasztalataink nyilvános felvállalásával igyekszünk a szociálpolitikai folyamatokra hatást gyakorolni és azokat aktívan alakítani. Munkánkat a partnerségre alapozzuk. Szolgálatunk magas szintű végzéséhez jó ötletekre és anyagi forrásokra, sokoldalú támogatásra van szükségünk a különböző társadalmi csoportoktól, a civil társadalom szereplőitől, szponzoroktól és önkéntes segítőktől, mindenekelőtt a gyülekezeteinktől.

Valljuk, hogy szolgálni és segíteni nem egyoldalú folyamat: ahogy a segítséget elfogadót, úgy a segítséget nyújtót is gazdagítja a másokért végzett szolgálat.

Az MEE a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖS) alapító tagja. A MÖS az egyik legjelentősebb hazai segélyszervezetként belföldön, a határon túl és távoli országokban is igyekszik segíteni a rászorulókon.

A Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai intézményei

A térképjelölő ikonokra való kattintással egy felnyíló ablakban megjelenik a településen található evangélikus diakóniai intézmény neve. A névre kattintva megjelenik az intézmény adatlapja.
A bal oldalon lévő + jellel a térkép nagyítható, a – jellel kicsinyíthető, az egér bal gombjának nyomva tartásával a térkép tetszőlegesen húzható.