A Magyarországi Evangélikus Egyházról

A Magyarországi Evangélikus Egyházról

Share this content.

Szöveg: MEE Kommunikáció

A Magyarországi Evangélikus Egyház a harmadik legnagyobb történelmi egyház Magyarországon, mintegy kétszáztizenötezer taggal. Az evangélikusság hitbeli alapjai a bibliai kereszténységig nyúlnak vissza; felekezetünk a lutheri reformáció nyomán alakult ki, amely 1517-ben kezdődött.

Mintegy háromszáz gyülekezetünk Jézus Krisztushoz kötődő közösségében a tagok minden különbözőségük ellenére „egy testhez” tartoznak – a legkisebb szórványgyülekezetben éppúgy, mint a tízezres lélekszámot is meghaladó egyházközségekben. Isten ránk bízott igéjét a magyar mellett német és szlovák gyökerű gyülekezetek közösségében hirdetjük, ahol napjainkban is három nyelven folyik az istentiszteleti élet. 

Öt évszázados történelmünk során megtanultuk, hogy a különböző nyelvek és kultúrák egymást gazdagító forrásokká lehetnek. Ezek megőrzése és ápolása drága örökségünk és közös felelősségünk. 

Gyülekezeteink sokfelé kisebbségi- és szórványhelyzetben élnek, így jól ismerjük ennek a létformának minden nehézségét, de áldásait is. Jézus Krisztustól kapott küldetésünk értelmében sóként és kovászként igyekszünk javára lenni a nagyobb közösségeknek, így társadalmunknak is.

Ehhez kérjük napról napra Isten segítségét.

Erős vár a mi Istenünk!

Evangélikus központok

Három püspök szolgálata irányítja a gyülekezetekben folyó munkát, hogy az evangélium eljusson oda is, ahol egy településen csak egy evangélikus él, de ott is hangozzék, ahol gyülekezeti tagjaink vannak többségben. A három egyházkerület székhelye (Budán, Győrben és Pesten) lelki központként is szolgál minden evangélikus számára. (https://del.evangelikus.huhttps://eszak.evangelikus.huhttps://nyugat.lutheran.hu)
Egyházunk adminisztrációs központja (https://orszagos.lutheran.hu) – Budapesten, az Üllői út 24.-ben – olyan szolgáltató hely, amely segíti az egyházközségek és az egyházi intézmények munkáját. A diakónia, az építés és műemlék, a gazdasági, a gyermek és ifjúsági munka, az ingatlanrendezés, az oktatás és nevelés, az ökumené és a külügy, a missziói iroda, az informatika, a kommunikáció és média, a női missziói, és a kórházlelkészi szolgálat mellett az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME), a börtönlelkészi szolgálat, az egyetemi gyülekezetek munkájának összefogása is ide tartozik. A Zsinati Iroda, az egyházi testületek és bizottságok számára is e központ ad otthont.

Evangélikus nevelés-oktatás

Az evangélikus egyház köznevelési intézményeinek célja az, hogy a gyermekeket, tanulókat evangélikus szellemben, a magyar haza hű polgáraivá neveljék. Kiemelt feladatuk, hogy az evangélikus gyermekeket, tanulókat egyházunk öntudatos, hű és áldozatkész tagjaivá, a más felekezetű tanulókat egyházunk megbecsülésére, és a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával saját egyházuk segítségével is nevelje. Intézményeink törekednek arra, hogy minden tanulójukat a hatályos állami köznevelési törvényben megfogalmazott oktatási célnak megfelelően neveljék, oktassák, és az egyes közoktatási intézmények sajátos céljainak megfelelően képezzék ki.

A 2018/2019-es tanévben országszerte 50 intézményünk működik (közülük néhány többcélú), melyek az alábbiak szerint oszlanak meg: 32 óvoda, 19 általános iskola, 15 gimnázium, 5 szakgimnázium, 1 szakközépiskola, 8 kollégium, 3 alapfokú művészeti iskola, 1 egyetem, 3 felsőoktatási szakkollégium és 1 pedagógiai intézet. Köznevelési intézményeinkben a gyerekek száma meghaladja a 18 500 főt, a pedagógusok száma több mint 2000 fő. A felsőoktatásban mintegy 300 fő tanul.

A Gyülekezeti és Missziói Osztály programokat szervez az óvodás korosztálytól a gimnazista fiatalokig a jézusi üzenet átadásának igényével, korunk lehetőségeit szem előtt tartva. Az általuk szervezett országos evangélikus ovisolimpiai játékok, a bábfesztivál, a hittanversenyek, az országos evangélikus gyermeknap, vagy a Szélrózsa – országos evangélikus ifjúsági találkozó, valamint az országos nyári táborok és az evangélikus könnyűzenei élet támogatása – mind a fenti cél megvalósulását szolgálják.
Emellett hangsúlyt helyezünk az oktatásra felnőtt korban is, ezért konferencia-központjainkban – például Révfülöpön vagy Piliscsabán – lelki, szellemi töltekezést nyújtunk az élet mély értelmét keresőknek, üdülőinkben – így például Balatonszárszón, Gyenesdiáson, Sopronban – testi-lelki felüdülést kínálunk a megfáradtaknak is. (https://szallas.lutheran.hu)
Presbiteri, gyülekezeti munkatársi, felnőtt és népfőiskolai képzésünk kiemelten fontos a gyülekezeti munka vagy az új életcélok megvalósítása, új utak járása, esélyek kihasználása szempontjából. 

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. (1 Kor 13, 13)

Evangélikus diakónia

Az állami és egyházi törvények keretfeltételt adnak ahhoz, hogy diakóniai szolgálatunkat a világban végezhessük. A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Diakóniai Osztályának célja az egyház gyülekezeteiben, közösségeiben és intézményeiben folyó szeretetszolgálati munka segítése, fejlesztése, a munkatársak szolgálatának támogatása.
Diakóniai küldetésünk az oltárnál kezdődik és oda is tér vissza. Nem egyszerűen gazdasági vagy szociálpolitikai okok miatt végezzük szolgálatunkat a társadalomban, hanem azért, mert az oltárnál Jézus keresztáldozatára és feltámadása után mondott küldő szavaira emlékezve tudjuk, hogy küldetésünk van a világban: az evangélium alapján szolgálnunk kell az arra rászorulók között.

A diakóniai szolgálatunk épp ezért 2015-ben 37 intézményben nyújtja egyebek mellett a következő szolgáltatásokat:
Idősek otthona 24 
Idősek/demensek nappali ellátása 14 
Házi segítségnyújtás 13 
Étkeztetés 12 
Tanyagondnoki szolgálat 5 
Falugondnoki szolgálat 7 
Fogyatékosok otthona 3 
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 1 
Támogatószolgálat 3 
Családok átmeneti otthona 2 
Gyermekjóléti szolgálat 1 
Közösségi ellátás 1 
Hajléktalanok otthona 1 
Népkonyha 3 
Nappali melegedő 1 
Éjjeli menedékhely 1 
Családsegítő 2 
Szenvedélybetegek nappali ellátása 3 
Családi napközi 3 
Fogyatékosok nappali ellátása 1 
Utcai szociális munka 1 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 
Bölcsőde 1

Az intézményeinkben 1500 munkatárs végez szolgálatot, mintegy 5000 ellátottat segítve. 

„A kezek evangéliuma” (Sztehlo Gábor evangélikus lelkész)

Evangélikus kommunikáció

Nemcsak a településeken vagyunk ott, hanem a világhálón is: egyházi és gyülekezeti honlapokon, közösségi oldalakon is hirdetjük Jézus evangéliumát.

A televízió képernyőjén az istentisztelet-közvetítésekben, az Evangélikus magazinban, az egyházi híradókban; a Kossuth rádió Evangélikus félórájában, és a többi országos vagy helyi rádióadó műsorában, országos magazinunkban, az Evangélikus Életben és más, a Luther Kiadó által gondozott evangélikus kiadványok (pl. Credo, Lelkipásztor) lapjain, könyvek oldalain is e célt követjük.

Az Evangélikus Missziói Központ (Evangélikus Rádiómisszió, Híd magazin) és a Zákeus Médiacentrum segíteni szeretnének bennünket abban, hogy jól tájékozott evangélikus egyháztagokként éljünk – Krisztusban figyelve egymásra és a világra.

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté evangéliuma 28, 19-20)

Linkek:

https://www.evangelikus.huhttps://www.lutheran.hu,

https://www.facebook.com/evangelikushttps://www.twitter.com/lutheranhu,

https://www.evangelikuselet.huhttps://www.evelet.hu,

https://www.lutherkiado.hu,

https://misszio.lutheran.hu,

https://zmc.lutheran.hu,

https://www.evangelikus.hu/linkek

Idézet a Finn Kátéból:

EVANGÉLIKUSOK VAGYUNK – EVANGÉLIKUSOK LEHETÜNK

Miről szokták megismerni az evangélikusokat?

nyitottak,

közösségi emberek, akik nem szeretik a szélsőségeket,

vidámak,

határozottak, de kompromisszumkészek,

szeretik az éneket, a zenét és a kultúrát,

összetartanak. 

Mit is jelent evangélikusnak lenni?

Azt, hogy Luther egyházújító munkája nyomán olyan keresztény úton járunk,

amelyen a feltámadt és élő Jézus Krisztus erőterébe kerülhetünk,

amelyen a Biblia jelenti az iránytűt és a kereszt a tájékozódási pontot,

ahol életünk minden helyzetében Isten gondviselésének bizonyossága a meghatározó,

ahol nem a magunk eszében és erejében, hanem Istenben bízunk,

ahol nem csak a saját felekezetünkben élőkkel szeretnénk testvéri közösségben élni,

ahol a munka és a hivatás istentiszteletté válhat,

ahol a családot Isten különleges ajándékának tartjuk.

Szeretnénk együtt végigjárni az utat!

A feltámadott Jézus a tanítványok mellé szegődött az Emmaus felé vezető úton. Így szeretnénk mi is embertársaink mellé állva

hirdetni és megtapasztalni a keresztségben, hogy Isten szeretete mindent megelőz,

elmondani és megmutatni az esküvőkön, hogy Isten szeretete kifogyhatatlan tartalékot jelent,

a sírókkal és a remegő szívűekkel megosztani a bizonyosságot, hogy a halál után nem a semmi, hanem Isten szeretete vár minket.  

És útközben...

az istentiszteleteinken hétről hétre figyelünk Isten aktuális szavára, és az úrvacsorában részesedünk az Élet Táplálékában,

napi bibliaolvasással próbálunk tájékozódni az igazi és tartós értékek mentén,

tanuljuk a leleményes szeretet titkát, azt, hogy nem önmagunkért élünk. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!