Skip to main content

Teológia

2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen! 
Kezdetben pusztán négy színt használtak az egyházi liturgiában: a fehéret, a pirosat, a zöldet és a feketét. A lilával, azaz a violával a 13. században egészültek ki. Használatát először III. Ince pápa szabályozta.
Böjt 2021 – Sorozatunkban az Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó szervezői által írt meditációkat olvashatják. Baranyay Bence a Répcelak–Csánigi Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze. Alábbiakban az ő írása segíti az elcsendesedést.
„…inkább annakörüljetek, hogya nevetek fel vanírva a mennyben.”(Lk 10,20)
2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen! 
„Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik és elalszik az Isten utáni éhség és vágy, aki nem vágyakozik az nem virraszt, és aki nem virraszt azt alva fogja találni az érkező Vőlegény.” – „A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltás a mélységből, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel...
A húsvétot megelőző negyvennapos böjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek a húsvétnak, Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére.
Hamvazószerda, a keresztény böjt kezdete. Sok vallásban megvan a hagyománya annak, hogy az emberek lemondanak az ételről, vagy bizonyos szokásokról, magatartási módokról. Gyakran a böjtölés ideje, vagy az önmegtartóztatás ideje a tudatos előkészületeket jelentik valamely fontos esemény előtt. Milyen elképzelésekre vezethetők ezek vissza a kereszténységen belül és milyen értelme van eredetileg a...
Az evangélikus gyülekezetek történetének egy szelete, az ifjabb nemzedék oktatásának, nevelésének története bontakozik ki a gyülekezeti elemi iskolák irataiból. Az evangélikus levéltárak anyagában, de gyakran az egyházközségekben őrzött iratok között, sőt a világi levéltárakban is találunk forrásokat gyülekezeti iskolákról. Bár helyenként lehettek eltérések, de több, azonos korszakból származó ...
2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen! 
Indulatos emberekből jóindulatúvá válni – emberfeletti akarat kell hozzá… Mi nem jóindulatú, hanem Jézus-indulatú, -lelkületű emberek lehetünk, ha munkatársává szegődünk, s megjelenik rajtunk Krisztus arca. Ötvened vasárnap Fil 2,5 alapján szól hozzánk Balogh Éva evangélikus lelkész.
A gyerekek kérdeznek. Jókat kérdeznek. Tele vannak kérdésekkel. Míg a felnőttek megszokták már, hogy a templomoknak tornyuk van, nem így volt ezzel Dani, a dorogi Zrínyi-iskola 5. osztályos tanulója. Mióta van a templomoknak tornyuk? Salamon idejében az akkor épült jeruzsálemi templomnak még nem volt. Lelkésze, Klimentné Ferenczy Andrea utánajárt, vajon hogyan alakultak ki a tornyos, csúcsos ép...

Lelki és szakmai közösség

A diakonátus szükségessége és esélyei
„Az egyház diakónusi szolgálatot (hivatalt) tart fenn. […] A diakónusok lelki és szakmai közösséget alkotnak.” A fent idézett törvény világos jogi alapot ad ahhoz, hogy egyházunk szolgálati rendjében megjelenjen a diakóniai szolgáló közösség, amelynek a tagjai elköteleződés, képzés és püspöki felhatalmazás után állnak munkába, vagy addigi munkájukat más minőségben végzik tovább. E teológiai kér...
Emlékezve a százhúsz évvel ezelőtt született Ordass Lajos püspökre, eddig meg nem jelent beszélgetésekkel is felidézzük alakját. Dr. BoleratzkyLórándnak, a 2019-ben elhunyt evangélikus egyházjogásznak, egyetemi magántanárnak, az 1989-ben alakult Ordass Lajos Baráti Kör korábbi elnökének és Zászkaliczky Pál nyugalmazott evangélikus lelkésznek, az Ordass Lajos Baráti Kör egyik alapító tagjának vi...
Ordass Lajos a második világháború utáni gondterhes időszakban, 1945. szeptember 27-én foglalta el püspöki tisztét a Bányai Egyházkerületben. A következő esztendőben január 15-én írt, az egyházkerületében szolgáló munkatársainak szóló levelét közöljük. 
Százhúsz évvel ezelőtt született Ordass Lajos. Két alkalommal volt püspök két különböző nevű egyházkerületben, és mindkétszer az egyházellenes, kommunista államhatalom mozdította el tisztségéből. Életének és szolgálatának felidézéséhez – más források mellett – segítséget nyújtott az Aki mindvégig állhatatos maradt – Ordass Lajos, a mártírsorsú evangélikus püspök című, dr. Boleratzky Lóránd toll...
2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen! 
Az élet farkastörvényén túllépve irgalmasságra hív Isten. A pozitív szándék és a jó cselekvése csak úgy lehetséges, ha észreveszem, hogy magam is irgalomból élek. Hatvanad vasárnap Mt 5,7 alapján szól hozzánk Andrejek-Györfi Judit evangélikus lelkész.
2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!
Életmódváltás – korunk kulcsszava. Folyton panaszkodásból mindig hálás élet. Isten ezzel az új életmóddal szabadítja fel számunkra a legtöbb energiát. Hetvened vasárnap Zsolt 103,1–2 alapján szól hozzánk dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész.