Skip to main content

2023. szeptember 14. 9:55

Egység

Fókuszban a Lutheránus Világszövetség 13. nagygyűlésének mottója – 2. rész

A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 13. nagygyűlésének tematikája az „Egy test, egy lélek, egy reménység” mottó köré szerveződik. Az egység átível ennek mindhárom dimenzióján.

Egység – Fókuszban a Lutheránus Világszövetség 13. nagygyűlésének mottója – 2. rész

Bár az egység szó maga nem fordul elő, a fogalom nyilvánvalóan jelen van az „Egy test, egy lélek, egy reménység” megfogalmazásban. Éppen ezért ez a bevezető az egységet helyezi kérdésfeltevésünk középpontjába. Mit jelent az egység és a megbékélés az olvasó közegében? Hogyan jelenik meg az evangélium hirdetésében és a felebarátunk iránti szolgálatunkban? Ezeknek a kérdéseknek az ívét a Szentírás, különösen is Ef 4,4–6 adja meg: „Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben.” Kezdjük tehát közös gondolkodásunkat az egység, valamint a vele szorosan összefüggő kapcsolatosság fogalmával.

Az egység átível a nagygyűlés mottójának mindhárom dimenzióján. A világban lévő szenvedés és igazságtalanság mögött rejlő okok nagy része a dualizmusból ered – abból, hogy az embereket elválasztjuk a teremtményektől, az elmét a testtől, a férfiakat a nőktől és az embereket a hazájuktól. Míg az ökológiai, politikai, gazdasági vagy társadalmi kirekesztés, valamint az emberek állandó kategóriákba sorolása megosztottságot eredményez, Isten természete a befogadás. A Szentháromság misztériuma épp az egység a sokféleségben. Isten az az életet adó közösség, amely a háromság egységében jön létre.

A mottó három eleme tehát összefügg. A remény azt jelenti, hogy megtapasztalhatjuk a Lélek működését, amely arra késztet, hogy áthidaljuk a szakadékot az Isten által megígért, mindent átfogó békesség és igazságosság, valamint a valóság között. Az Isten Lelke által betöltött test tudja megélni az általa megígért megbékélésben gyökerező reménységet.

Az egység azonban nem jelent egyformaságot. 1Kor 9,20–22-ben Pál apostol például kifejti, hogy az evangélium minden népet a maga sokféleségében szólít meg. Emlékezteti a hívőket, hogy arra hívattak el, hogy megtestesítsék a szeretetet és a békét, amelynek forrása a Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott egység, és amelyben a hívők a keresztség által részesülnek. Az Efezusiakhoz írt levélben pedig az apostol Isten üdvösségtervéről szól, amely minden embert megbékéltet és egyesít Krisztus testében. Isten üdvösségterve az egész teremtés számára megbékélést hoz ebben az életet adó egységben.

A keresztség által arra vagyunk hivatottak, hogy aktívan részt vegyünk ebben a tervben. A keresztség új emberré, új teremtéssé tesz minket a megigazulás ajándéka által. A keresztség nem biztosítja, hogy mindannyian egy és ugyanazon tökéletes mintát követjük majd, de megbékélést hoz. Különbségeink nem lesznek megosztók többé. Nem az a feladatunk, hogy egységet teremtsünk, hanem hogy megőrizzük a Lélek egységét egy testben, egy Lélekben és egy reménységben (Ef 4,4). Ennek a feladatnak a betöltése közben egyre mélyebbre juthatunk Isten kiengesztelő munkájában, amely nemcsak a missziót, de a humanitárius tevékenységen keresztül végzett szolgálatot is formálja.

A 13. nagygyűlés mottója tehát azt a kérdést teszi fel számunkra, hogy mit jelent az egység. Amint az előzőekben láttuk, ez az egység nem az egyformaságról szól. Gyakran emlegetett ökumenikus célkitűzés a „megbékélt sokféleségben való egység”. Elhívásunk egy olyan sokszínű közösségbe szól, amelyben a sokféleség nem buktatókat hordoz, hanem egy gyönyörű és szeretetteljes közösség építőköveként szolgál. Ebben a közösségben mindenki úgy tekinthet a másikra, mint Isten egyszeri és megismételhetetlen gyermekére.

Ezzel szemben az egyformaság emberek által konstruált vagy kikényszerített dolog. Ha emberi célok szolgálatába állítják, akkor fennáll annak a veszélye, hogy kirekesztővé, rombolóvá és elnyomóvá válik. Az egykori német náci koncentrációs és megsemmisítő tábor, Auschwitz-Birkenau körülbelül száz kilométerre van Krakkótól. Ez a hely állandóan emlékeztet bennünket arra, hogy mi történik, ha tagadjuk a nagygyűlés mottójának üzenetét. Jelképezi mindazon „hatalmasságokat és fejedelemségeket”, amelyek ellene tesznek Isten céljának, amely abban áll, hogy a világot önmagával kibékítse. Auschwitz-Birkenau azokat az elnyomó erőket képviseli, amelyek olyankor szabadulnak el, amikor emberek az egységet úgy határozzák meg, mint egységes nacionalista, etnikai, nemi, osztály- vagy vallási identitást.

Mindannyian tisztában vagyunk az egyre fokozódó társadalmi, politikai, gazdasági és ökológiai kirekesztés globális hátterével. A Covid19 világjárvány még inkább világossá tette, milyen igazságtalanságokat okoz világszerte az etnonacionalizmus, a patriarchális társadalmi berendezkedés, a vallási szélsőségek, a nemi alapú erőszak és a gazdasági egyenlőtlenségek. Ezek a romboló erők megosztást és széthúzást szülnek az emberek között, és egymás ellen fordítják őket. A szembenállások oka az egyházban, az emberi társadalomban és a teremtésben is maga a bűn.

Napjainkban sok példát látunk kirekesztő és igazságtalan politikai, társadalmi, gazdasági, vallási és spirituális rendszerek létrehozására. Mindezek megfosztják az embereket méltóságuktól, és kiölik az életet Isten egész teremtett világából. Ebben a helyzetben az egyház küldetése az, hogy tanúságot tegyen arról a reménységről, amely a Lélek egységéből, Isten világot megbékéltető és megújító, szabadulást és új teremtést hozó munkájából fakad.

Kérdések

  1. Hogyan tapasztalható meg Isten szabadulást és új teremtést hozó munkája ott, ahol élünk?
  2. Milyen lehetőségek kínálkoznak számunkra az egységet és szolidaritást építő partneri kapcsolatok kialakítására?
  3. Miközben az LVSZ tagegyházai küldetésüket végzik saját közegükben, hogyan tudják támogatni egymást abban, hogy Isten megbékélést hozó munkájáról tanúskodjanak?

A Lutheránus Világszövetség tizenharmadik nagygyűlésének hivatalos előkészítő anyaga alapján fordította: Balicza Klára

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-19-20
Lelkipásztor banner 2023-11

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső