Skip to main content

2023. szeptember 15. 8:00

Egy test

Fókuszban a Lutheránus Világszövetség 13. nagygyűlésének mottója – 3. rész

A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 13. nagygyűlésének tematikája az „Egy test, egy lélek, egy reménység” mottó köré szerveződik. Mindannyian Krisztus testébe kereszteltetünk.

Egy test – Fókuszban a Lutheránus Világszövetség 13. nagygyűlésének mottója – 3. rész

Az egy test fogalma sokféle jelentéstartalmat hordozhat a nagygyűlés résztvevői számára. Vonatkozhat keresztségünkre, amely által az egyház mint Krisztus teste részévé válunk, a különböző politikai szervezetekben való részvételünkre vagy a földi életközösségben való hovatartozásunkra.

Pál apostol a test fogalmát használja az egyház leírására (Róm 12,5; 1Kor 12,12 stb.). Ezzel a képpel fejezi ki, hogy a különböző származású, nemzetiségű és helyzetű emberek mind Krisztus testébe kereszteltetnek bele (Jn 3,5). Ebben a testben nincsenek kulturális, nemi vagy állampolgárság szerinti különbségek. A nyelvek, kultúrák, képességek és tehetségek sokféleségét kegyelmi ajándékként értelmezi: a Lélek ajándékaként, aki az egyház különböző tagjain keresztül munkálkodik. A sokféleség nem pusztán megtűrt, hanem egyenesen szükséges ahhoz, hogy az egyház egészséges maradjon, éppúgy, ahogyan a különböző szervek is szükségesek a fizikai test működéséhez. Számára a testhez tartozás azt jelenti, hogy minden egyes személy aktívan részt vesz a működésében. És ha egészséges egészet szeretnénk, akkor az igazságosság nevében a „gyengébb” tagokat előnyben kell részesíteni.

A nagygyűlés mottója is ráerősít arra, hogy a test a befogadás és az egyenlő részvétel metaforája. Arra ösztönöz bennünket, hogy gondoljuk végig, hogyan hirdetheti az LVSZ-tagegyházak élete és szolgálata a radikális befogadás evangéliumát az ige hirdetésén és a szentségek kiszolgáltatásán keresztül. Míg a mi lutheránus önértelmezésünket ezek a kegyelmi ajándékok és közös elköteleződésünk határozza meg, hálával kell fogadnunk mindazokat a módokat, amelyek által az ige számos identitást hívhat életre. Ezek által hív, gyűjt össze és világosít meg bennünket a Lélek, hogy hitünket sok különféle környezetben megélhessük az egyházban, a humanitárius tevékenységekben és a közszférában egyaránt.

El kell ismernünk, hogy egyes társadalmi és politikai rendszerekben az egységet arra használják, hogy elvitassák az egyénektől a méltóságukat vagy az önmagukhoz való jogukat. Azzal, hogy az egyház testként van jelen a világban, és embereket gyűjt össze etnikai, nemzeti, gazdasági, faji és nemi alapú különbségeket áthidalva, egyben radikális kritikát gyakorol mindazon politikai, társadalmi és gazdasági rendszerek felett, amelyek az egységességet felhasználva próbálják kikényszeríteni az összetartozást. Az egyházak közössége olyan test a világban, amely az evangélium tükrét tarthatja a világon uralkodó igazságtalan hatalmi struktúrák elé, és tanúságot tehet a reményről, amely az igazi közösség életadó szabadságában egyesült testek sokféleségében rejlik.

Ugyanakkor az e világi hatalmasságoktól és fejedelemségektől megszabadulva Krisztus teste arra is hivatott, hogy az egész teremtés szolgája legyen. A kirekesztő erők és az igazságtalan uniformizálás ökológiai pusztulást okoz, a klímaváltozás méltánytalan következményeivel pedig sok tagegyházunk szembesül. A termelésre és fogyasztásra kihegyezett életmódok és gazdasági rendszerek elpusztítják az élőhelyeket, és felborítják az ökoszisztémák egyensúlyát. Ez a fajok riasztó ütemben történő pusztulását és az élet hálóját fenntartó biológiai sokféleség csökkenését eredményezi. Az ökoszisztémák összeomlása pedig emberi kultúrák és gazdaságok összeomlásával is jár. Számos tagegyházunk azzal szembesül, hogy családok kényszerülnek elhagyni otthonaikat az éghajlat okozta bizonytalanság és konfliktusok miatt. Közösségünknek részt kell vállalnia abban az isteni küldetésben, amelynek célja a teremtett világról való gondoskodás, olyan módon, hogy minden teremtménynek legyen otthona, ahol kiteljesedhet és megújulást hozhat a Föld színére.

A biológiai sokféleség teológiai fogalom is. A sokféleség Istennek a teremtés szövetébe szőtt bölcsessége, amely tanúságot tesz a Szentháromságnak, azaz a sokféleség közösségének életet adó voltáról. A kitermelés okozta ökológiai kirekesztés, az erdők és tengerek meggyalázása és elpusztítása, az őslakosok földjének és kultúrájának eltűnése, valamint az élet gazdasági érdekekből történő árucikké tétele láttán a biológiai és ökológiai sokféleség jelentőségéről szóló tanúságtételünk minden korábbinál fontosabbá vált. Az ökológiai kirekesztés fenyegetésére az LVSZ olyan interdiszciplináris párbeszéddel igyekszik válaszolni, amely minden egyes teremtmény számára igazságosságot biztosító gazdasági, technológiai, viselkedési és strukturális megoldásokhoz vezethet.

Az egységességre törekvő gazdasági és társadalmi erők nem veszik figyelembe az olyan testeket, amelyek különbözők. Egyes egyének vagy csoportok elvesztése vagy kirekesztése viszont végső soron felbomlasztja azt a megbékélt sokféleséget, amely fenntartja az ökológiai testeket (ökoszisztémákat), az egyházi testeket (egyházszervezeteket) és a politikai testeket (embereket, kultúrákat és társadalmakat). Az ilyen kirekesztéssel ellentétben az LVSZ tagegyházai reményteljes üzenetet hirdetnek. A mi közösségünk a kegyelem eszköze. Általa egyházaink részesei lehetnek Isten munkájának, amelynek célja, hogy egészséges és életadó közösségek jöjjenek létre, hogy megbéküljenek egymással és megújuljanak. Luthernek a keresztény ember szabadságáról alkotott felfogását alapul véve válhat-e a mi egy testben egyesült sokszínű közönségünk olyan jellé, amelyet látva a világban más közösségek is felfedezhetik a valódi közösségek felszabadító, megbékéltető, átformáló és gyógyító erejét?

Kérdések

  1. Milyen veszélyek fenyegetik a társadalmi, politikai, vallási és természeti rendszerek sokszínűségét, szépségét, egészségét és jóllétét ott, ahol élünk?
  2. Melyek azok a testek, amelyeknek a méltósága védelemre szorul a saját országunkban vagy a helyi közösségünkben? Hogyan tud az egyház biztonságos teret teremteni számukra?
  3. Milyen módokon tudja az LVSZ mint az egyházak közössége támogatni azt a hűséges munkát, amelyet saját közegünkben végzünk annak érdekében, hogy életadó közösségeket teremtsünk?

A Lutheránus Világszövetség tizenharmadik nagygyűlésének hivatalos előkészítő anyaga alapján fordította: Balicza Klára

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-19-20
Lelkipásztor banner 2023-11

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső