Skip to main content

2022. szeptember 17. 9:22

Egyházak a megbékélésért és az egységért

Értékelő gondolatok az Egyházak Világtanácsa 11. nagygyűléséről

A németországi Karlsruhéban ülésezett augusztus 31. és szeptember 8. között az Egyházak Világtanácsának tizenegyedik nagygyűlése. A világ minden pontjáról összegyűlt mintegy négyezer résztvevő a „Krisztus szeretete a megbékélés és az egység felé viszi a világot” mottó jegyében a plenáris üléseken olyan aktuális témákról tárgyalt, mint a klímaválság, az orosz–ukrán konfliktus és a genderkérdés. A Magyarországi Evangélikus Egyházat Kondor Péter és Korányi András, a Déli Egyházkerület püspöke és püspökhelyettese képviselte. Összeállításunkban rajtuk kívül Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára, valamint a nagygyűlésen önkéntesként részt vevő Jávori Fülöp teológushallgató tekint vissza arra, milyen tapasztalatokkal gazdagodott Karlsruhéban.

Germany 2022 Hillert 20220904 AH2 2883

Krisztus mindannyiunkat közösségbe von

Ez volt az első nagygyűlés, amelyen részt vettem, nincs tehát tapasztalatom arról, korábban milyen hangulatban zajlott egy-egy ilyen alkalom. Azt érzékeltem, nagyon nehéz lehet megszervezni, hogy a több ezer résztvevő mindenben megfelelően tájékoztatva legyen, időben megkapja a felkészítő anyagokat azokban a témákban, amelyekben beszélgetést kezdeményeznek, vagy épp döntést szeretnének hozni a nagygyűlésen. A plenáris üléseken igyekeznek konszenzust teremteni, ami hosszú folyamat. Ha látják, hogy valaki nem ért egyet, szót adnak az illetőnek, megpróbálják beépíteni az érveit, ha azok elfogadhatók. A folyamatot lassítja, hogy a tanács hivatalos nyelvei az angol, a német, a francia és a spanyol, és sokszor szükség van tolmácsolásra.

A vitatott kérdések tárgyalását némiképp nehezítette, hogy a delegáltak azokat elsősorban saját országuk geopolitikai érdekei szerint ítélték meg, nem feltétlenül teológiai szempontok mentén.

Igaz volt ez az ukrán–orosz háborúra: más álláspontot fogalmaztak meg az európai egyházak képviselői, mint, mondjuk, az afrikai, ázsiai és közel-keleti országokból érkezők. Az ő felszólalásaikból az tükröződött: együttéreznek, tudják, hogy egy háború mindig tragédia, súlyosan érinti a társadalmakat, de érződött az is, nem tudnak kilépni saját háborús érintettségeikből vagy az ő személyes életüket nehezítő körülmények hatása alól. Van, ahol az éhség miatt milliók halnak meg, vagy ivóvízhiány van. Jogos szemrehányást fogalmaztak meg, hogy a világgyűlés az őket sújtó háborús helyzetekkel nem foglalkozott. Az ő szemükben kevéssé volt érthető, miért szenteltünk egy egész napot az ukrán háborúnak.

Még nekünk is, akik jelen voltunk, nehéz belegondolni, hogy az Egyházak Világtanácsának (EVT) háromszázötvenkét tagegyháza van; a küldöttek százhúsz országból érkeztek, és összesen közel hatszázmillió egyháztagot képviseltek. Már önmagában az is nagyszerű, hogy egy ilyen találkozó létrejön, és olyan országok vagy épp egyházak delegáltjai ülnek egy teremben – sőt a szekciókban párbeszédet is folytathatnak –, amelyek egyébként konfliktusban állnak egymással.

Germany 2022 Hillert 20220905 AH2 3037

Nem véletlen, hogy a nagygyűlés mottója szerint az egység, a kiengesztelődés állt az alkalom fókuszában. Az EVT alapvető küldetése, hogy a megbékélés lehetőségét kínálja fel sokszor tényleg elmérgesedett konfliktusban élők számára. Nem a kirekesztés, a kizárás, a politikai álláspontok megítélése az alapvető feladata, hanem annak keresése, mi a közös a küldetésünkben. Így az egyház egységének kifejeződése, a közös bizonyságtétel Krisztus szeretetéről. Ő egyformán hajol le mindannyiunkhoz, von közösségbe minket, és ezen a közös ponton kezdődhet meg újra a párbeszéd közöttünk.

A nagygyűlés keretében lehetőség volt regionális találkozásra is, így gyűltek egy helyre a Közép- és Kelet-Európából érkezett delegáltak, de ugyanígy az egész világból érkezett evangélikus delegációk is. Utóbbi alkalom moderátora Anne Burghardt, a Lutheránus Világszövetség főtitkára volt. Röviden beszámolt a szövetség munkájáról, és szót adott a legtávolabbról érkezetteknek, illetve a leginkább támogatásra szoruló evangélikus egyházak képviselőnek. Az ő beszámolóikból az tűnt ki: nagyon hálásak azért a támogatásért, amelyet a jobb körülmények között működő testvéregyházaktól kapnak. Örülnek, hogy ennek a nagy lutheránus családnak a tagjai lehetnek, mert felnőni mindig családban a legjobb. Köszönték a szeretet ilyen kifejeződését is, mi pedig sokat tanultunk az ő hitükből, mártíromságukból, Krisztus iránti elkötelezettségükből.

germany 2022 jeffrey wcc assembly 904 061

Az áhítatokon, istentiszteleteken, a szünetekben általában távoli országok számunkra különleges, gyakran népi motívumokra épülő egyházzenéjét hallgathattuk. A magyar színek is megmutatkoztak: az egyik áhítat zenei anyagába egy Gryllus-éneket is beválasztottak. A nagygyűlés kórusa számára nehéznek találtatott a dal magyar szövege, így azt – a kórus zümmögésének kíséretében – Jávori Fülöp ösztöndíjas teológushallgató szólaltatta meg. Nagy sikert aratott, a következő szekcióbeszélgetés előtt sorra gratuláltak a magyar delegáció asztala előtt a fantasztikus élményért. Gryllus Dániellel is megosztottuk, milyen fogadtatása volt a dalnak; amikor a Tisza-parton hosszú évekkel ezelőtt megírta, nem gondolta volna, hogy szerzeménye egyszer egy egyházi világgyűlés slágere lesz.

Kondor Péter

Megőrizni a teret a megbékélés számára

Az olyan világméretű szervezetekben, mint az Egyházak Világtanácsa (EVT) is, a nagygyűlések hatalmas rendezvények. Ezen a világgyűlésen közel hatszáz szavazati joggal is rendelkező tagegyházi delegált vett részt, de a résztvevők teljes köre elérte a négyezer feletti számot (szakértőkkel, tanácsadókkal, megfigyelőkkel stb. együtt).

Az 1948-ban létrehozott EVT életében átlagosan hétévente követik egymást a nagygyűlések. Ebből következik, hogy ezek a találkozók mérföldköveket jeleznek inkább, összegzik a megelőző időszak munkáját, és kijelölik a következő irányvonalait. Az éppen véget ért nagygyűlés ehhez képest több évet késlekedett is a Covid-járvány következtében, és ez rajta hagyta a nyomait az összegző- és a tervezőmunka anyagain is.

Germany 2022 Hillert 20220907 AH2 4324

A 2013-as busani nagygyűlésen még egy klasszikusabb megfogalmazásban indult tovább az EVT, s ezt a munkát mostanra a Zarándokút a békesség ösvényén című könyvecskében foglalta össze. A világjárvány, a migrációs válság, a klímakrízis és a háborúk kirobbanása időközben alapjaiban változtatta meg a világot és benne a keresztények és egyházi közösségek helyzetét.

A globális környezeti változások természetesen most is központi témaként szerepeltek, ebben a tapasztalatok összegyűjtését, a társadalmi és szociális következmények felmérését és a közös cselekvés sürgetését rögzítette a világtanács. Évtizedek óta szerepel a diskurzusban a szexuáletika és a gender kérdése is, amely azonban – például a globális klímaváltozással ellentétben – sokkal inkább „kontextuális jellegű”. Ez azt jelenti, hogy a világban a regionális környezet (kontextus) más és más hangsúlyokat ad az ott élő közösségek, népek és kultúrák életében a legfontosabb kérdéseknek, és ebből következően ezek a hangsúlyok jelentősen el is térnek egymástól, sőt nemritkán állnak más vallások, ideológiák vagy politikai struktúrák nyomása alatt. A genderről szóló megbeszélések, olykor éles és hangos viták mérsékelt állásponton tartják az EVT-t, hiszen a nagyvilág különböző régióiban élő egyházak esetében alapvető a konszenzus megtartása.

Mivel a nagyvilágban feszültségekkel és konfliktusokkal teli korszakban élünk, ennek a törésvonalai természetesen érezhetők voltak Karlsruhéban is. A helyi és a globális hatalmi szereplők által kirobbantott háborúk, a világ újragyarmatosításának felgyorsulása rányomta a bélyegét erre a nagygyűlésre.

Az Ukrajnában kitört konfliktus – amely nemcsak a konkrét fegyveres összecsapást jelenti, hanem például a nyomában indított gazdasági és proxyháborút, valamint az európai kontinens elrettentő méretű, csillagászati árakon végzett militarizálását is – természetesen napirendre került. A vendéglátó német államelnök megnyitóbeszéde ráadásul durván politikai nyomás alá is helyezte a világgyűlést a nyugati háborús álláspont támogatása érdekében… Úgy gondolom, joggal vetette fel néhány résztvevő, hogy a világ évtizedek óta tele van az ugyanezen hatalmak által kirobbantott fegyveres konfliktusokkal – elegendő itt a szíriai rémálomra gondolnunk, de a sort hosszan lehetne folytatni! –, s ezeket nem szabad és nem lehet egymástól függetlenül látni, értelmezni, kezelni.

Germany 2022 Hillert 20220905 AH2 3387

Az EVT álláspontja elsősorban nem demonstratív, hanem inkább megoldáskereső: keresztény vallási világközösségként és más világvallásokkal is párbeszédet folytató szervezetként a dialógus, a megbékélés számára igyekszik biztosítani és megőrizni a teret, ahol erre a politikai, gazdasági és médiavilágban szinte minden lehetőséget megszüntetnek. Ugyanilyen érzékeny kérdéskör volt az izraeli–palesztin viszony is, amellyel kapcsolatban az EVT most is csak a szomorú tények észrevételezését mondta ki anélkül, hogy részt vállalt volna a politikai megbélyegzésben.

Az átalakuló világrendből fakadó kérdéseken túl az EVT nagy kihívása az ökumené, a keresztény közösségek közösségeként vállalt felelősség erősítése. A nagygyűlés irányvonalát e téren „a szívek ökumenéje” megfogalmazás adta meg: különböző teológiai és liturgikus formában őrzött evangéliumi kincsünk és krisztusi közösségünk nemcsak az aktuális kérdésekben valósul meg, hanem a Szentháromság egy Isten kegyelmében és tiszteletében is. Ehhez a szívek mélysége és elkötelezettsége adhatja csak meg az erőt – nem véletlen, hogy egyházunkban is „az elköteleződés évét” ünnepeljük majd 2023-ban…

A következő években ezt az irányvonalat kell majd erősíteni a növekvő globális politikai és egyéb érdekek nyomásával szemben, amelyek igyekeznek az EVT-t is eszközként kihasználni. Ezt a munkát szeretném a világtanács központi bizottságának tagjaként is képviselni a hazai és a kelet-közép-európai régió protestáns egyházaival közösségben.

Korányi András

germany 2022 jeffrey wcc assembly 908 046

Fontosak a beszélgetések is

Ökumenikus szemszögből nézve az Egyházak Világtanácsának nagygyűlése azért is volt fontos alkalom számunkra, mert itt találkozhatunk az egyes országok egyházainak olyan képviselőivel, akik a hazájukban komoly befolyással vannak a saját egyházukra. Ez a rendezvény tulajdonképpen egy nagy ökumenikus keresztény „dzsembori”.

Az Egyházak Világtanácsának nemzeti szintjét hazánkban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) jelenti, amelynek összesen tizenegy tagegyháza van. Ezek közül a világtanácsnak önállóan csak a református és az evangélikus egyház a tagja.

A nagygyűlésen téma volt az orosz–ukrán háború; ezzel kapcsolatban felmerült, hogy az Orosz Ortodox Egyház tagságát felfüggesszék-e a tanácsban, de erre végül nem került sor. Kiemelten foglalkoztunk a klímaváltozással, azzal, hogyan tudjuk a céljainkat úgy megvalósítani, hogy közben vigyázunk a teremtett világra, amelyet az Istentől kaptunk ajándékba. Ugyancsak napirendre került az lmbtq-mozgalmak és az egyházak viszonya, valamint a migráció kérdése is.

Fontos kiemelni a hivatalos programok mellett azokat a magánbeszélgetéseket is, amelyek során sokkal jobban megnyílnak egymás felé az emberek, mint amikor például egy plenáris ülés keretében szólalnak fel. Habár ezek az eszmecserék nem kerülnek be a beszámolókba, mégis nagy jelentőséggel bírnak, mert beépülnek a delegáltak, a jelenlévők gondolkodásába, felfogásába.

Végezetül szeretném kiemelni a nagygyűlés különleges hangulatát, amelyet az istentiszteletek, a közös imádságok, éneklések mellett az is felemelővé és emlékezetessé tett, hogy az egyes kontinensek különböző országainak egyházi képviselői a hagyományos öltözékükben vettek részt az eseményen, ezzel is jelét adva annak, hogy a saját hagyományaikat is elhozták erre a nagyszabású ökumenikus alkalomra.

Fischl Vilmos

germany 2022 jeffrey wcc assembly 901075

Ökumené több oldalról

Az Egyházak Világtanácsának tizenegyedik nagygyűlését közvetlenül a Heidelbergben eltöltött ösztöndíjas időszakom után rendezték meg. Az esemény ugyan egy évvel korábbra, 2021-re volt tervezve, de a koronavírus-járvány miatt az ökumenikus alkalom szervezői döntéskényszerbe kerültek: választaniuk kellett, hogy a tizenegyedik nagygyűlést vagy online rendezik meg, vagy egy évvel elhalasztják. A halasztással nyílt lehetőségem arra, hogy németországi tanulmányaim után, 2022-ben részt vegyek a rendezvényen a karlsruhei Evangelischer Oberkirchenrat ösztöndíjasaként.

Az ökumené világa már egész fiatalon, a teológiai tanulmányaim előtt is foglalkoztatott, és úgy gondoltam, hogy meghatározó élményeket, tapasztalatokat gyűjthetek, mélyebben megismerhetem a világ egyházait, ha egy ilyen nemzetközi alkalmon ott lehetek.

Az ökumené számos oldalát élhettem meg ebben a nyolc napban. Énekeltem a nagygyűlés kórusában, amely különböző nemzetiségű énekesekből állt. Egy magyar éneknél közre is működhettem a felkészülésben és az előadásban is. Résztvevőként több plenáris ülést, bibliatanulmányt és tanácskozást hallgathattam meg, és találkozhattam a világ és a kereszténység aktuális kérdéseivel.

Ezenkívül hálával tekinthetek vissza minden találkozásra a világ különböző részéről érkező keresztény testvérekkel. Örülök annak a lehetőségnek, hogy a nagygyűlés szervezőitől, előkészítőitől személyesen kérdezhettem meg, ők miként látják az egyetemes egyház egy-egy részét. Ezeket a beszélgetéseket pedig írás formájában oszthattam meg a magyar testvérekkel. Az ökumené ilyen széles körű megélése motivál többek között arra, hogy a Karlsruhéban szerzett élményeket magammal hozva hasonló lehetőségeket és kapcsolatokat keressek a közösségeim határain túl.

Nagyon fontosnak tartom, hogy az egyén és a közösségek szintjén meghatározó legyen a komplex világban a tudatos lelki élet, az ebből következő felelősségteljes életvitel és felelősségvállalás a Teremtőtől kapott ajándékokért és élettérért. „Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.” (Róm 8,19)

Jávori Fülöp

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-19-20
Lelkipásztor banner 2023-11

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső