Skip to main content

2024. február 12. 16:02

Személyi döntések, módosult életpályamodell

Ülésezett az országos presbitérium

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektori tisztségére, az országos missziói lelkészi pozícióra, valamint a révfülöpi oktatási központ intézményvezetői állására is pályázatot írt ki az országos presbitérium. A testület február 8-i ülésén emellett szó esett a veszélyeztetett templomokról, a hitoktatói életpályamodell módosításáról és összeférhetetlenségi kérdésekről is.

Kondor Péter püspök áhítata után először egyházpolitikai, stratégiai ügyeket tárgyalt a testület. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (EHE) folyó munkát áttekintve az országos presbiterek megállapították, hogy megindultak a korábban a testület által szorgalmazott változások. Tekintettel arra, hogy Korányi András rektor korábban egy évre kapott megbízást, a testület most kiírta a pályázatot egy egész ciklusra az EHE rektori tisztségére. [A kiírás a napokban elérhetővé válik a honlapon – a szerk.]

Igen fontos döntés született a jelenleg Cinkotán működő Evangélikus Missziói Központtal kapcsolatban is. Az országos presbitérium úgy módosította az intézmény alapító okiratát, hogy a központ a jövőben Piliscsabán, a Béthel Evangélikus Missziói Otthonnal együttműködve kap elhelyezést. A hamarosan nyugdíjba menő Szeverényi János intézményvezető és országos missziói lelkész helyére az országos presbitérium ugyancsak pályázatot írt ki. Ez az új konstrukció korábban megkapta egyházunk evangelizációs és missziói bizottságának támogatását is. Erről Gáncs Péter nyugalmazott püspök, bizottsági elnök tájékoztatta a testületet. Ő volt a napirendi pont írásbeli előterjesztője is.

A harmadik, személyi kérdést is érintő fontos téma a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ jövője volt. Ennek intézményvezetői állása a közeljövőben ugyancsak megürül, tekintettel arra, hogy dr. Hafenscher Károly igazgató elérte a nyugdíjkorhatárt. Az országos presbitérium itt is nyílt pályázatot írt ki.

A karácsony előtti napok szomorú eseménye volt a Tolna vármegyei Bikal evangélikus templomának súlyos megrongálódása. A sok esőzés következményeként az épület alapjai megrendültek, falai megrepedtek, s az életveszélyessé vált tornyot le kellett bontani. Ez a szomorú eset arra indította az országos presbitériumot, hogy áttekintse, országszerte mely templomok vannak, lehetnek hasonlóképp veszélyes állapotban. Ficzere Ilonának, az országos iroda építési, ingatlanügyi és műemléki osztálya vezetőjének rendkívül szakszerű prezentációja meggyőzte a testületet arról, hogy ezzel a kérdéssel sürgősen foglalkozni kell. A bikali templommal kapcsolatos kármentesítésre az országos presbiterek harmincmillió forintos kerettámogatást szavaztak meg.

Az országos presbitérium Varga Mártának, az országos iroda nevelési és oktatási osztálya vezetőjének az előterjesztése nyomán intézményvezetők megválasztásának módjáról döntött, valamint szándéknyilatkozatot fogadott el az Evangélikus Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapításáról. Egyházunk vezetése változatlanul szívügyének tekinti az egyházi iskolákban dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülését. Ennek érdekében most döntés született a pedagógusok hosszú távú elköteleződésének elismeréséről, valamint pályázatot írt ki a testület pedagógusok lakhatási támogatására is. Szándéknyilatkozat született arról, hogy oktatási intézményeink részt vesznek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság partneriskolai programjában.

A diakóniai ügyek Kelemen Anna osztályvezető előterjesztésében kerültek az országos presbitérium elé. Tekintettel arra, hogy Laborczi Géza, a nyíregyházi székhelyű Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezetője nyugdíjba vonul, meg kellett választani az utódját. A jelöltet, Nagy Juditot a testület meghallgatta, s egyhangú döntéssel megválasztotta. Emellett az Oltalom Szeretetszolgálat intézményi lelkészi státusát is be kellett tölteni, erre a testület Molnár Erzsébetet – félállásban, az Evangélikus Roma Szakkollégiumban betöltött igazgatói állásának megtartásával – választotta meg.

Zavicsa-Varga Viktóriának, a gyülekezeti és missziói osztály referensének tájékoztatása alapján bizonyos pontokon az országos presbiterek módosították a hitoktatóiéletpálya-modellt. Csorba Gábornak, a gazdasági osztály vezetőjének előterjesztésében a testület értékelte a Luther Kiadó tevékenységét. Antal Bálint intézményvezetőt – mandátumának lejártával – teljes egyhangúsággal újraválasztotta a testület.

E sorok írója elnök-püspökként tájékoztatást adott a püspöki tanácsnak és az országos elnökségnek a legutóbbi országos presbitériumi ülés óta végzett tevékenységéről. Ezek részben a mostani ülésen meghozott személyi és egyéb döntések előkészítését jelentették, részben egyéb javaslatokat fogalmaztak meg. Ezek közül néhány: a protestáns tábori püspök személyét illetően és egyéb ökumenikus kérdésekben is szükséges tárgyalásokat folytatni a Magyarországi Református Egyház vezetésével. A Református Közéleti és Kulturális Központ megkeresésére egyházunk idén is részt vesz az augusztus 19-i protestáns sokadalom alkalmán, melynek egyik helyszíne a budavári evangélikus templom lesz. A püspöki tanács a napokban körlevélben kereste meg a lelkészeket a perikóparendben tapasztalható pontatlanságok javításának érdekében. Több év után ismét országos szervezésben kerül sor a munkaévkezdő lelkészkonferenciára; erre mind a három egyházkerület lelkipásztorait várják, de résztvevőket hívnak a határon túlról is. A konferencia időpontja augusztus 26–28.

Végül az országos presbitérium döntött arról, hogy támogatólag terjeszti a zsinat elé Krámer György országos irodaigazgató indítványát, mely szerint nemcsak a lelkészekre, hanem az intézményvezetőkre is legyen érvényes az a törvény, hogy ilyen pozíciót betöltve nem lehetnek politikai párt tagjai.

A munkaülés mintegy hat órán keresztül tartott, de az országos presbiterek azzal a jóleső érzéssel búcsúztak egymástól, hogy a testvéri légkörben lezajlott viták után meghozott döntéseikkel egyházunk javát tudták szolgálni.

A szerző egyházunk elnök-püspöke

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső