Skip to main content

2024. május 17. 14:11

Sűrű napirend, fontos személyi döntések

Ülésezett az országos presbitérium

Számos intézmény vezetőjét meg-, illetve újraválasztotta május 16-i ülésén az országos presbitérium. A testület egyházunk budapesti székházának Radvánszky-termében tanácskozott.

Krámer György, az országos iroda igazgatója Mk 4,26–27 alapján tartott áhítatában hálával tekintett vissza az egyházi adminisztráció élén tíz évvel ezelőtt kezdődött szolgálatára, aláhúzva, hogy sohasem az egyes embernek, az énnek kell az imádság középpontjában lennie, figyelmünket sokkal inkább a Szentlélek munkájára kell összpontosítanunk. A presbiterek köszönetüket fejezték ki a lelki útravalóért és Krámer György egy évtizedes, az iroda nyugodt és magas színvonalú működését biztosító munkájáért.

A sűrű napirendet ismertetve a levezető elnök jelezte, hogy a püspöki tanács korábban már egyeztetett az egyes kérdésekről, melyekről több más körben is folytak beszélgetések, így arra kérte a jelenlévőket, hogy rövid hozzászólásokkal segítsék az ülés hatékonyságát, még akkor is, ha számos, távlatosan fontos, akár elvi vitát is megkövetelő kérdéssel kell foglalkozni.

Laborczi Géza előterjesztésére, mely a lelkészek politikai rendezvényeken való megjelenésének dilemmáival foglalkozott, a püspöki tanács jelezte, hogy őszre egy egyeztetett álláspontot készítenek elő, ez kerül majd a testületek elé.

A presbiterek ezután Korányi András személyében megválasztották az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) rektorát, hangsúlyozva, hogy az országos presbitériumnak – úgy is mint az EHE igazgatótanácsának – az őszi első ülésén foglalkoznia kell az intézmény és az országos egyház közép- és hosszú távú kapcsolatának kérdésével, nem megkerülve a teológiai látásokat és a közéleti szerepvállalást övező kérdéseket sem. Beszélni kell majd az EHE infrastruktúrájának régóta tervezett fejlesztéséről és az általános finanszírozási, valamint a személyi állományt érintő ügyekről is.

Az országos presbitérium meghallgatta és megválasztotta országos missziói lelkésznek Győri Gábor Dávidot, támogatólag javasolja a zsinatnak a protestáns tábori püspöki tisztségre a református Mészáros László megválasztását, majd – mind a négy pályázó rövid bemutatkozása után – a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ élére Marton Tamást november 15-étől. Egyúttal a testület megköszönte Hafenscher Károly eddigi révfülöpi szolgálatát, hangsúlyozva, hogy a jövőben is számít rá a konferenciák tartalmi alakításában.

Az oktatási ügyeket tárgyalva szintén számos személyi döntést hozott az országos presbitérium. Laczi Roland személyében megválasztotta a Luther Otthon – Evangélikus Diákotthon új igazgatóját, aki bevezetőjében kiemelte: nagy súlyt kíván fektetni az intézmény evangélikus jellegének megerősítésére, vagyis át kell gondolni a szakkollégiumi vezető és az intézményi lelkész státuszát, feladatkörét. E törekvést a presbiterek teljes egyetértésben támogatták.

Több óvodánk és iskolánk, kollégiumunk régi-új vezetőjének megerősítése, megválasztása után a presbiterek hosszan egyeztettek a pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola és Óvoda helyzetéről, melynek tantestülete kérte, hogy az intézmény a gyülekezeti fenntartásból országos egyházi fenntartásba kerülhessen át. Szemerei János és Mészáros Tamás, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke és felügyelője beszámoltak tapasztalataikról; javaslatukra az országos presbitérium támogatta, hogy folytatódjék az egyeztetés az átvételről. Ezután a presbiterek elfogadták a kaposvári köznevelési intézmény alapító okiratát, döntöttek a Szélrózsa ifjúsági találkozó támogatásáról, valamint jóváhagyták az idei oktatási díjazottak névsorát.

A diakóniai témákra térve napirendre került és elfogadást nyert a Sztehlo-intézmény reorganizációja, a győri nevelőszülői hálózat megalapításának elvi támogatása, valamint a diakóniai tartalékalapra vonatkozó szabályrendelet módosítása, melyet a diakóniai bizottság egyhangúlag támogatott, megnövelve ezzel a tartalékalap felhasználhatóságával kapcsolatos mozgásteret. Több intézményvezetői pályáztatás meghívásos módját támogatták a presbiterek, valamint megtárgyalták a békéscsabai diakóniai intézményrendszer bővítésének lehetőségét, melynek része lett volna egy, a tartalékalap terhére, hosszú lejáratú kölcsönnel finanszírozott ingatlanvásárlás is. A nyilvánvaló bizonytalanságok miatt a presbiterek az indítványt végül elutasították.

Az országos presbitérium elfogadta a belső ellenőri jelentést, valamint egyházunk 2023-as költségvetési beszámolóját és a 2024-es költségvetésre vonatkozó módosítási javaslatot.

A szerző egyházunk országos felügyelője.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Evélet banner 2024-23-24

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső