Skip to main content

2023. október 16. 14:44

Sokrétű, egyházához hű életút

Konferencia és kiállítás Radvánszky Albert örökségéről

A Magyarországi Evangélikus Egyház és az Evangélikus Országos Gyűjtemény konferenciát és kamarakiállítást rendezett Radvánszky Albert egyetemes felügyelő emlékére, megválasztásának századik, a kommunista diktatúra általi eltávolításának hetvenötödik és halálának hatvanadik évfordulója alkalmából október 13-án az egyház budapesti székházában.

Konferencia és kiállítás Radvánszky Albert örökségéről

A történelem útvesztőiben méltatlanul elfeledett életút gazdagságát és nehézségeit mutatta be a Radvánszky Albert (1880–1963) tevékenységét feldolgozó konferencia. Az evangélikus családból származó arisztokrata báró 1927-től felsőházi tag, 1935-től pedig a felsőház alelnöke volt. 1923 és 1948 között egyházunk egyetemes felügyelőjeként szolgált. A második világháború idején részt vett az embermentésben, a kommunista időkben tiltakozott a magyarországi németek kitelepítése ellen. Átélte a meghurcoltatást, a vagyonelkobzást, de elveihez és hitéhez mindvégig hű maradt. Élete utolsó éveit egy budapesti evangélikus szeretetotthonban töltötte. E gazdag, eredményekkel és megpróbáltatásokkal teli életútba nyújtott betekintést a konferencia és a kiállítás.

A nemesi evangélikus család felelőssége

Lackner Pál, az Evangélikus Országos Gyűjtemény (EOGY) igazgatója köszöntőjét követően Fabiny Tamás tartott áhítatot. Az elnök-püspök 1Thessz 5,12 alapján az első gyülekezetek egyházi tisztségeiről szólt, kiemelve az elöljáró felelősségét. A jó vezető nem hátulról irányít, hanem példát mutat életével, és a nehéz helyzetben a többiek elé áll – hívta fel a figyelmet az elnök-püspök, rámutatva, hogy Radvánszky Albert ilyen ember volt, akinek gondolatai nemcsak a múltban, hanem a jelenben is aktuálisak.

A múlt feltárásán túl szükség van olyan elődök felidézésére és példaértékű szolgálatuk bemutatására, mint Radvánszky Albert – hangsúlyozta Prőhle Gergely köszöntőjében. Az evangélikus országos felügyelő szerint az 1920-as évek egyházi élete számos mai kérdésre is előremutató megoldási javaslatot adott, többek között egyházunk lelki és gazdasági életének és szervezeti egységeinek újragondolására sarkallhat. Prőhle Gergely megállapította, hogy felügyelő elődje iránytű lehet a szolidáris egyház jövőképére csakúgy, mint a politikai és egyházi élet viszonyára vagy az egyház külföldi kapcsolatainak értékelésére.

Konferencia és kiállítás Radvánszky Albert örökségéről

A találkozó délelőtti szekciója Kertész Botond, az Evangélikus Országos Múzeum tudományos főmunkatársa elnökletével valósult meg. H. Hubert Gabriella A Radvánszky család szerepe a magyar művelődéstörténetben című előadásában nagyívű és átfogó képet adott a radványi és sajókazai Radvánszky családról. Megismerhettük azt a szellemi miliőt, amely évszázadokon keresztül meghatározta életüket. Megtudtuk, hogy a Radvánszkyak nem csak a felekezetük mellett mindvégig hűen kiálló, akár a gályarabságot is vállaló hithű evangélikusok voltak. A családra jellemző volt, hogy szolgálatukkal és anyagi támogatásukkal is az egyház mellett álltak, és a közélet aktív szereplőiként is tevékenyek voltak. Előadásában az irodalom- és könyvtörténész szólt a család értékőrző és értékteremtő szerepéről. Az EOGY nyugalmazott igazgatója Radvánszky hagyatékát ismertetve beszámolt arról, hogy a gyűjtött és írott örökség legjelentősebb részét többek között az Evangélikus Országos Gyűjtemény, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára őrzi.

Egyházvezetés, konfliktusok, kritika a 20. század első felének történelmi keresztény egyházaiban címmel Hatos Pál történész két személy példáján keresztül a két világháború közötti egyházpolitikai életet érzékeltette. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatója református részről Ravasz László püspök és Fülep Lajos lelkipásztor, művészettörténész kapcsolati hálóján és levelezésén keresztül „a hierarchikusan működő egyházi struktúrák” jelenlétét mutatta be. Evangélikus részről a Kapi Béla dunántúli püspök és Radvánszky Albert egyetemes felügyelő közötti konfliktus vázlatos elemzésére tért ki az előadó. Ennek középpontjában az arisztokrata egyházvezetés és az alacsony szociális státusból felemelkedett lelkészgeneráció ébredési szolgálata állt.

Konferencia és kiállítás Radvánszky Albert örökségéről

Radvánszky Albert nemcsak hogy felsőházi tag volt 1927-től, 1935-től pedig a felsőház alelnöke, hanem 1942-től a meglehetősen kiemelt státust jelentő koronaőri tisztséget is betöltötte. Ez békeidőben csupán rang, de Radvánszky esetében hatalmas felelősség is társult hozzá, melyet már az is jelez, hogy ő volt az utolsó beiktatott koronaőr. Magyarország koronája és a koronaőrség 1464-ben életre hívott hivatala történetébe nyújtott átfogó és érdekes bevezetést Melkovics Tamás történész, az ELTE BTK Történeti Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének oktatója, egyetemi adjunktusa.

Báró Radvánszky Albert egyházi szolgálatáról Czenthe Miklós tartott beható áttekintést. Az Evangélikus Országos Levéltár vezetője ismertette, hogy Radvánszky egyetemes felügyelői megválasztása előtt már többek között a Luther Társaságban és a gyámintézetben is vezetői szerepet töltött be. 1923-ban történt megválasztását követően épült ki az egyetemes egyházi felügyelői hivatal. Szintén az ő nevéhez fűződik egyházunk számos külföldi kapcsolatának felvétele. Ő volt, aki szorgalmazta az 1934-es zsinat összehívását, és az új egyházi törvények megalkotásában is tevékenyen részt vett. Czenthe Miklós Radvánszky emlékezetére kitérve jelezte, hogy jelenleg csupán a herédi evangélikus templomban felállított emléktábla, valamint egyházunk székházának egyik központi terme őrzi a példaértékű egyetemes felügyelő nevét.

Meghurcolva is elkötelezetten

A Lackner Pál elnökletével vezetett délutáni előadások a történelmi jelentőségű egyházi felügyelőnek a háború és a diktatúra árnyékában végzett tevékenységét ismertették. Érdekfeszítő korszakfeltárásra tett kísérletet Morzsák – Evangélikus–református együttműködés feltárásának lehetséges forrásai két diktatúra árnyékában – Adatok Radvánszky Albert szerepéhez címmel tartott előadásában Földváryné Kiss Réka. A Nemzeti Emlékezet Bizottság (NEB) elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Egyháztörténeti Tanszékének vezetője az evangélikus és a református felekezetnek a második világháború alatti, a német, majd a szovjet megszállás időszakában végzett hivatalos és nem hivatalos egyeztetései feltárására tett kísérletet. A történész elmondta, hogy a zsidómentésre irányuló, szolidaritáson alapuló, majd a külkapcsolatokra is kiterjedő evangélikus egyeztetések meghatározó és tevékeny résztvevőjének számított Radvánszky Albert.

Konferencia és kiállítás Radvánszky Albert örökségéről

Az evangélikus országos felügyelő meghurcolásának történetét Mirák Katalin történész ismertette. A Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának elnöke a Radvánszky ellen 1945-ben indított két igazoló eljárás egymással párhuzamos fejleményeit taglalta. „A báró nemcsak az evangélikus egyház legfőbb világi vezetőjeként és azzal szorosan összefüggő közéleti pozíciói – magyar királyi titkos tanácsos, koronaőr, az úgynevezett fajvédelmi törvényeket is megszavazó felsőház tagja és alelnöke – okán, de tágabb értelemben a keresztyén magyar arisztokrácia prominens képviselőjeként is megmérettetett” – állapította meg a történész. Mirák Katalin beszámolója szerint a fennmaradt iratok segítségével jól feltárható Radvánszky egyházi és állami vizsgálata is. Ezekből kiderül, hogy az evangélikus egyház igazoló bizottsága igazolta Radvánszkyt, míg az állami elmarasztalta. „A báró fellebbezett a határozat ellen a népbíróságon, amely 1945 szeptemberében végül igazolta őt” – mondta a koholt váddal megrágalmazott eljárással kapcsolatban Mirák Katalin.

A tudományos konferencia záró előadását Radvánszky Albert és az Ordass-per címmel Isó Gergely tartotta. A történész, a NEB munkatársa elmondta, hogy a koncepciós perben kétféle gazdasági visszaéléssel rágalmazták Radvánszkyt. Az 1948. szeptember 28-án kezdődő és október 1-jén már ítéletet hirdető „eljárás” jogerős határozata értelmében „Vargha Sándor egyetemes főtitkár három évi, Ordass Lajos püspök két évi fegyházbüntetésben részesült”. Radvánszky Albert augusztus 24-én vizsgálati fogságba került, ahol 1948. augusztus 28-án lemondott felügyelő tisztéről, majd rosszulléte miatt az ellene folyó bűnvádi eljárást először elhalasztották, később megszüntették. Az akkori hatalom méltatlan és alaptalan procedúrájának működésébe és Radvánszky, Ordass és Vargha helytálló magatartásába nyújtott betekintést az előadó.

Konferencia és kiállítás Radvánszky Albert örökségéről

Kiállítás Radvánszky Albertről

A konferencia záróakkordjaként nyílt meg az „Élete fény és árnyék volt” – Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő című kiállítás a Podmaniczky–Degenfeld Könyvtárban. A tárlókban elhelyezett személyes tárgyakon, fényképeken és dokumentumokon túl azonban a bemutató szélesebben is értelmezhető, hiszen az Evangélikus Országos Könyvtár gyűjteményének több mint harmincezer kötete is a Radvánszky család hagyatékát képezi – mutatott rá nyitóbeszédében Korányi András. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora emlékeztetett: „Trianon után újra kellett definiálni magunkat. Ezért vissza kellett nyúlni az örökséghez.” Az egyháztörténész kifejtette, hogy míg a római katolikusok eukharisztikus világkongresszust szerveztek, addig a reformátusok ugyanebből a megfontolásból felfedezik a kálvini örökséget.

Az evangélikus egyház pedig többek között Radvánszky Albertnek köszönhetően az „Előre Lutherrel!” felszólításba illő mozgalomként a lutheri örökséghez nyúl vissza. „Ez az országos felügyelői szolgálaton keresztül egy egész népes diákseregnek és egy felnövekvő evangélikus értelmiségnek is kézzelfoghatóvá teszi a jó renden és a lutheri forrásokon keresztül azt, ami az akkor még nem sejtett diktatúrán átívelve is konzerválja, sőt életben tartja, megőrzi az evangélikus identitást” – állapította meg Korányi András. A rektor a könyvek, egy kereszt és egy kiskanál bemutatásán keresztül ismertette a tárlatot. Szólt Radvánszky egyházszeretetéről, közéleti tevékenységéről, valamint a kiskanál példáján keresztül érzékeltette a politikai hatalom által kisemmizett, de eredményeiben gazdag életút utolsó éveit is.

A 2024. január 12-ig előzetes bejelentkezéssel (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) megtekinthető tárlat nyitóünnepsége Zászkaliczky Zsuzsanna, az EOGY közművelődési igazgatóhelyettese, a kiállítás kurátora tárlatvezetésével zárult.

A konferencián elhangzó előadások bővített változatát nyomtatott kiadvány formájában is közzéteszik a szervezők.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-13-14
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső