Skip to main content

Országos Iroda

Az or­szá­gos iroda a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház (MEE) ad­mi­niszt­ra­tív fel­ada­ta­it el­lá­tó szerve­ze­te, el­sőd­le­ges fel­ada­ta az egyes mun­ka­ágak, te­vé­keny­sé­gek se­gí­té­se és az or­szá­gos jel­le­gű fel­ada­tok el­lá­tá­sa.

Az or­szá­gos iroda ér­kez­te­ti és elő­ké­szí­ti az or­szá­gos pres­bi­té­ri­um, az országos elnökség és az or­szá­gos bi­zott­sá­gok, va­la­mint az egy­há­zi bí­ró­ság és az or­szá­gos szám­ve­vő­szék ha­tás­kö­ré­be tar­to­zó ügye­ket, va­la­mint a dön­té­sek ér­tel­mé­ben gon­dos­ko­dik az or­szá­gos iro­dá­ra eső feladatok elvégzé­sé­ről. Emel­lett az iroda kezel szá­mos nyil­ván­tar­tást – pél­dá­ul a név­tárat, a lel­ké­szek és az egy­ház­köz­sé­gek ada­tait, az egy­há­zi jogi sze­mé­lyek lis­tá­ját stb. – is.

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 21.
Telefon: +36 1 486-3556
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Igazgatóság

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az országos irodaigazgató irányítja az MEE Országos Irodája adminisztratív ügyviteli tevékenységét: végrehajtja a zsinat, az országos presbitérium és országos elnökség döntéseit, irányítja az országos egyházi önkormányzati testületek döntéseinek végrehajtását, megköti az egyház tevékenységének gyakorlásához szükséges szerződéseket, valamint munkáltatói jogot gyakorol az országos irodában. Emellett az országos iroda igazgatója készíti elő az illetékes állami szervekkel, hatóságokkal és egyéb szervezetekkel történő kapcsolattartást, gondoskodik az egyház szervezetén belül a testületek és tisztségviselők működési feltételeiről, információval látja el őket, továbbá tanácskozási joggal részt vesz az egyházi testületek és szükség esetén az egyház által fenntartott intézmények ülésein, szakmai értekezletein, konferenciáin.

A jogtanácsos feladata az országos egyház által megkötendő szerződések véleményezése, megszerkesztése és ellenjegyzése; tanácsadás; az egyházi testületek határozatainak előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés; az országos egyház jogi képviseletének ellátása; az egyházi törvények és jogszabályok jogszabályalkotó munkájában való részvétel; jogi iránymutatások megadása; valamint segítségnyújtás az országos iroda osztályainak testületi döntéshozást igénylő ügyeiben és jogszabályalkalmazási, ‑értelmezési kérdéseiben.

A titkárság segíti az országos iroda igazgatóját az országos irodát érintő feladatkörének ellátásában, közreműködik az országos iroda ügyviteli, adminisztratív kötelezettségeinek ellátásában; érkezteti az iratokat, valamint nyomon követi és nyilvántartja az ügyeket, kezeli az irattározást; biztosítja az iroda működési feltételeit; figyelemmel kíséri az országos rendezvények, az országos egyház által meghirdetett pályázatok és ösztöndíjak nyilvántartását; kiadja a lelkészigazolványokat; továbbá segíti az országos irodaigazgató által meghatározott munkacsoportok és kiemelt jelentőségű ügyek adminisztrációját.

A gépjárműreferens vezeti az országos egyház tulajdonában lévő gépjárművekre és az azokhoz kapcsolódó üzembentartói jogra és használati jogosultságra vonatkozó nyilvántartást; közreműködik benne, és felügyeli a gépjárművek üzemanyag- és egyéb nyilvántartásainak megfelelő vezetését, a szervizelések megfelelő elvégzését; valamint gondoskodik a gépjárművek biztosításának megkötéséről és fennállásáról.

A humán referens feladata az országos irodán nyilvántartottakkal kapcsolatos humánpolitikai, munkaügyi, bérelszámolási és társadalombiztosítási ügyintézési feladatok végzése. Az egyházzal munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban állókról egységes munkaügyi nyilvántartást vezet, kezeli a személyzeti anyagokat, különösen is a képzettségről és a korábbi jogviszonyokról, a tanulmányi szerződésekről és a továbbképzésekről szóló nyilvántartásokat.

A kommunikációs referens összehangolja az egyház médiakommunikációs tevékenységeit, a belső és külső médiakommunikációt, valamint koordinálja a médiakommunikációs tevékenységet is végző egységek közti együttműködést.

Krámer György országosiroda-igazgató

Benkő Ingrid jogtanácsos
Bense Krisztina iktató
Boros Miklós gépjármű referens
Ecsedi Klára titkárnő
Gombos Terézia személyügyi referens
Trifán Krisztina asszisztens
Zászkaliczky Anna Eszter kommunikációs referens

A flottás mobiltelefon-előfizetésekkel és mobiltelefonokkal kapcsolatban a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen vagy a +36 20 824 2020 telefonszámon lehet érdeklődni vagy segítséget kérni.

Gondnokság

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A gondnokság szervezi meg, illetve látja el az egyház országos irodaépületével kapcsolatos gondnoki és takarítói feladatokat; az iroda működésével kapcsolatos eljárói teendőket; karbantartásokat; felügyeli a portaszolgálat feladatellátását; az épületfelügyeleti rendszer működtetését; valamint biztosítja és felügyeli a szükséges karbantartási és javítási feladatok elvégzését.

Marosvölgyi József gondnok
Péter Erzsébet gondnok
Somogyi László ügyintéző
Szövérfi Endre gondnok
Szövérfi Mária gondnok

Diakóniai Osztály

Telefon: +36 1 483 2264
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: https://diakoweb.webnode.hu/

A diakóniai osztály koordinálja, szervezi az országos egyház és az egyház önkormányzati testületei által alapított, illetve fenntartott diakóniai intézmények működését.

Figyelemmel kíséri az egyház által folytatott evangélikus diakóniai szolgálatot az intézményekben; ajánlásokat ad ki, illetve támogatja, ellenőrzi az intézmények szakmai és törvényes működésének jogszerűségét; előkészíti és segíti az országos diakóniai bizottság munkáját; közreműködik evangélikus diakóniai intézmények létrehozásában, fejlesztésében, átszervezésében, illetve megszüntetésében; elősegíti az országos intézmények esetében a fenntartói jogok és kötelezettségek gyakorlását; továbbá felügyeli valamennyi intézmény és szervezet szakmai tevékenységét. Mindezek mellett összeállítja és gondozza a szakmai anyagokat, közreműködik a diakóniai munkatársak képzésében; ellenőrzi az evangélikus fenntartású intézményeket; segíti az országos fenntartású intézményeket az állami támogatások igénylésében és a pályázat alapján finanszírozott szolgáltatások kezelésében; nyilvántartást vezet az országos egyház fenntartásában működő intézményekről; kapcsolatot tart az illetékes állami szervezetekkel, hatóságokkal; valamint országos szabályrendelet alapján kezeli a diakóniai tartalékalappal kapcsolatos ügyeket.

Kelemen Anna Gyöngy osztályvezető

Decmann Bertalan intézményi referens
Hunya Szilvia intézményi referens
Mészáros Attila menekültügyi referens
Molnár Petra szakmai referens
Monori Mónika Róza gazdasági referens
Oláh Róbert szakmai referens
Törökné dr. Legeza Rita jogi referens

Építési, Ingatlanügyi és Műemléki Osztály

Telefon: +36 1 486 3511
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az építési, ingatlanügyi és műemléki osztály közreműködik az országos egyház építkezéspolitikai koncepciójának kidolgozásában; figyelemmel kíséri az egyház tulajdonában álló épületek műszaki állapotát, valamint kezdeményezi azok állagmegóvásához szükséges intézkedéseket; felméri az országos egyház tulajdonában lévő ingatlanokat; követi az egyházi tulajdonú ingatlanok közműszerződéseinek megkötését, ellenőrzi a díjak és egyéb terhek kiegyenlítését. Az osztály közreműködik az országos egyház ingatlanvagyonának megállapításában, az ingatlanleltár elkészítésében; intézi az egyházi kárpótlási és ingatlankártalanítási ügyeket; nyilvántartást vezet az intézményi ingatlanok tulajdonjogi állapotáról és adatairól; továbbá segíti az intézmények felújítási és korszerűsítési programjának tervezését. Részt vesz az építésügyi célra felhasználható állami támogatások pályázati elosztásában, valamint országos szabályrendelet alapján kezeli az országos irodába érkező ingatlanokkal kapcsolatos támogatási kérelmeket; valamint segíti az MEE Építési és Ingatlanügyi Bizottságának munkáját.

Az építési, ingatlanügyi és műemléki osztály látja el a műemlékvédelemmel összefüggő feladatokat is.

Ficzere Ilona osztályvezető

Budai Aranka titkárnő
Garai Péter műszaki referens
Káldyné Csiky Csenge műszaki referens

Gazdasági Osztály

Telefon: +36 1 486 3546
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A gazdasági osztály feladata az egyház gazdálkodása eredményességének, likviditásának, gazdaságosságának és törvényességének biztosítása.

E feladatkörén belül biztosítja az egyházi vagyon rendeltetésszerű felhasználását, a költségek és bevételek szabályozott és ellenőrzött alakítását, pénz- és hitelgazdálkodással a pénzügyi egyensúly megteremtését, valamint az egységes ügyviteli rendszer működtetését. Ennek biztosításához közreműködik az országos szabályrendeletek és az egyházi törvényekben rögzített szabályzatok kidolgozásában, a gazdasági folyamatokat kiszolgáló rendszerek kialakításában, fejlesztésében. Az osztály közreműködik az egyház költségvetésének és beszámolójának előkészítésében; kapcsolatot tart az illetékes pénzügyi-gazdasági állami szervekkel, hatóságokkal; segítséget nyújt bármely szintű egyházi önkormányzati testületnek, intézménynek adózási szakkérdésekben; együttműködik az országos gazdasági bizottsággal, valamint részt vesz a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat bevételeinek nyilvántartásában, felosztásában, a kifizetések teljesítésében, nyilvántartásában; továbbá az egyházi személyek sajátos jogállásához kapcsolódóan ellátja a nyugdíjügyekkel kapcsolatos feladatokat és kezeli a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap adminisztratív ügyeit.

Az osztály feladata továbbá a kistelepülési illetménypótlék, a közgyűjteményi támogatás és az állami hit- és erkölcstanoktatáshoz, gyülekezeti hitoktatáshoz kapcsolódó állami források kezelése; a lelkészi és hitoktatói életpályamodell pénzügyi tervezése és kezelése; valamint a gyülekezetplántálással kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása.

Csorba Gábor osztályvezető

Braun Andrea könyvelő
Farkas Zsuzsanna könyvelő
Gyulai Ágnes titkárságvezető
Hódos Kármen Katalin költségvetési referens
Hokker-Nagy Nikoletta koordinátor, hittan és Szolidaritási Alap ügyek
Koncz Zsuzsanna főkönyvelő
Meleg Réka referens, hittan és Szolidaritási Alap ügyek
Tóth Szilvia pénzügyi referens
Skuta Ildikó könyvelő
Stégner Bernadett pályázati referens
Szendrei Vitáli Anita hittanreferens
Szutyányi Ilona pénztáros
Vetési Veronika könyvelő

Gyülekezeti és Missziói Osztály

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://gyulmisz.lutheran.hu

A gyülekezeti és missziói osztály kapcsolatot tart a lelkészekkel, gyülekezetekkel; segíti és támogatja a gyülekezeti életet, a gyülekezetekben folyó lelkészi és munkatársi szolgálatot; megoldási javaslatokat dolgoz ki az egyházközségek felől érkező igényekre; támogatja a lelkészi szolgálat hátterét, képzéseket és tanfolyamokat szervez; közreműködik a hittan stratégiai munkacsoport tevékenységében; koordinálja a hitoktatói és lelkészi életpályamodell működését, valamint az országos iroda hangosítási és könnyűzenei szolgáltatását.

Az osztály a missziói szolgálatokkal kapcsolatban koordinálja és szupervízióval, esetmegbeszéléssel és adminisztrációs háttér biztosításával segíti az egyetemi és a kórházlelkészek szolgálatát, a női, a reptéri, a cigány- és a börtönmissziói szolgálatot; valamint közreműködik az egyházi jelenlét megvalósításában a stratégiailag fontos egyházon kívüli programokon, fesztiválokon.

A gyermek- és ifjúsági munka célja, hogy egyházunkat megismertesse a jövő nemzedékkel, bővítse számukra a közösségi élmény átélésének lehetőségeit. Ennek érdekében az osztály országos és regionális gyermek- és ifjúsági rendezvényeket és táborokat szervez; javaslatot tesz gyermek- és ifjúsági kiadványok létrehozására, közreműködik azok létrehozásában; aktívan részt vesz az egyház gyermek- és ifjúságpolitikájának, irányelveinek kidolgozásában; valamint évente meghatározza a gyermek- és ifjúsági pályázat alapelveit és előkészíti a pályázatot elbíráló bizottság munkáját.

Az osztály feladata és célja továbbá, hogy egyházunkban a teremtett világ értékeivel felelősséggel bánó magatartást képviselje, a teremtésvédelem terén végzett egyházi munkát összefogja, támogassa, elismertté tegye és terjessze. Ennek érdekében biztosítja a teremtésvédelmi munkaág működését és adminisztrációs hátterét; valamint működési és adminisztratív keretet biztosít az egyház különböző szervezeti egységeit összefogó Műveld és őrizd! evangélikus egyházi teremtésvédelmi programnak.

Németh Zoltán osztályvezető
Szidoly Roland osztályvezető-helyettes, gyermek- és ifjúsági munkaágvezető

Bárdossy Tamás  lelkészi életpályamodell működéséért, koordinációjáért felelős gyülekezeti referens
Ecsedi Klára gyülekezetimunkatárs-képzési asszisztens
Galambos Ádám gyülekezeti referens
Jansik Tamás könnyűzenei referens
Koltai Zsuzsa Ararát teremtésvédelmi munkaágvezető
Kovács Bence gyermek- és ifjúsági referens
Lángfy Beáta titkárságvezető
Somogyvári Júlia Szélrózsa-referens
Szakács György gyülekezeti referens
Vig Balázs lelkésziéletpályamodell-asszisztens
Zavicsa-Varga Viktória hittanéletpályamodell-koordinátor

Informatikai Munkacsoport

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hibabejelentés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az informatikai munkacsoport feladata az országos iroda hatáskörébe tartozó feladatok ellátásához szükséges informatikai és számítógépes munkák elvégzése, a számítógépes hálózat működőképességének biztosítása; ellátja az országos irodában a rendszergazda feladatait; valamint nyilvántartást vezet az országos iroda informatikai eszközeiről.

Mesterházy Attila munkacsoport-vezető

Bagi Tamás Dániel informatikus
Buzás Ádám informatikus
Serbán Tihamér rendszergazda

Jogi és Testületi Osztály

Telefon: +36 1 486 3550
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A jogi és testületi osztály feladata a zsinat, az országos presbitérium, az országos elnökség, valamint az országos munkaági és zsinati bizottságok döntés-előkészítési, döntéshozatali és döntés-végrehajtási tevékenységével összefüggő szervező- és ügyviteli feladatok ellátása, támogatása. Az osztály technikai, valamint információs és adatszolgáltatási segítséget nyújt az országos testületek üléseinek előkészítéséhez és megtartásához, ügyintézéséhez és munkájához; gondoskodik az országos testületek jegyzőkönyveinek elkészítéséről; segíti a meghozott törvények, határozatok és valamennyi egyházi testületi döntés nyilvánosságra kerülését; ellátja az egyházi bíróság és az országos számvevőszék, valamint a jogértelmező testület és az országos ügyész adminisztrációs feladatait; továbbá nyilvántartást vezet a belső egyházi jogi személyekről, kiállítja és nyilvántartja a jogi személyiségi igazolásokat; valamint ellátja az egyházi támogatásból működő – állami normatívában nem részesülő – egyházi intézmények fenntartói adminisztrációs feladatait.

A jogi személyiségi igazolási kérelmeket kizárólag e-mailben, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet igényelni.

Benkő Ingrid osztályvezető

Ónodi Bettina testületi referens
Nebenführer Irén Olívia testületi referens

Nevelési és Oktatási Osztály

Telefon: +36 1 486 3513
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: https://epszti.hu/noo/

A nevelési és oktatási osztály közreműködik az egyház és az egyházközségek által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények működtetésével és fenntartásával kapcsolatos állami és egyházi jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtásában. Ennek keretén belül felügyeli, koordinálja, ellenőrzi és támogatja a köznevelési és szakképző intézmények törvényes működését; közreműködik a fenntartói testület és a szakbizottságok fenntartói munkájához szükséges döntések előkészítésében és végrehajtásában; figyelemmel kíséri és ellenőrzi az intézményekben folyó oktató-nevelő munkát, valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatok szakmai és törvényes végrehajtását; részt vesz az állami és egyházi jogszabályalkotás folyamataiban; elősegíti az evangélikus oktatáspolitika létrehozását és érvényre juttatását, az intézmények nevelési alapját képző evangélikus-keresztény szellemiség megvalósítását; kezdeményezi a vonatkozó egyházi jogszabályok megalkotását és módosítását.

Az osztály közreműködik az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE), valamint az egyház által fenntartott felsőoktatási intézmények működtetésével és fenntartásával kapcsolatos, az állami és egyházi jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtásában; nyilvántartja az EHE rektorának, valamint a felsőoktatási intézmények vezetőinek személyi anyagait, szerződéseit; valamint részt vesz a fenntartói testület és a szakbizottságok fenntartói munkájához szükséges döntések előkészítésében és végrehajtásában.

Varga Márta osztályvezető

Bak Péter felnőttképzési referens
Batki Máté gazdasági referens
Béni Gabriella szakmai referens
Braun Pál tanügyi referens
Farkas Bence gazdasági referens
Hallgatóné Hajnal Judit bajor-magyar partnerkapcsolati referens
Kisjuhász Szilvia gazdasági referens
Klimasz Ervin pénzügyi vezető
Koczor Tamás teológiai referens
Libor Erika referens
Rafiei Arman gazdasági referens
Őri Viola titkárságvezető

Ökumenikus és Külügyi Osztály

Telefon: +36 1 266 5532
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az ökumenikus és külügyi osztály fő célkitűzése az egyház bel- és külkapcsolatainak elősegítése, valamint a külföldi egyházakkal, azok szervezeteivel, a testvéregyházakkal, nemzetközi egyházi szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel történő folyamatos együttműködés. Ennek érdekében szervezi és rendezi az egyházi személyek és alkalmazottak egyházi érdekből történő be- és kiutaztatását; külföldi konferenciák meghirdetését; szervezi és elősegíti külföldi egyházi csoportok Magyarországra történő látogatását; támogatja az egyházközségeket, intézményeket és az országos iroda osztályait az idegen nyelvű kommunikáció során, beleértve a fordításokat is; elősegíti és koordinálja a testvérgyülekezeti hálózat működését; figyeli a külföldi partnerek által kiírt pályázatokat, segíti az egyházközségeket, intézményeket és az országos iroda osztályait az idegen nyelvű pályázatírásban, lebonyolításban és elszámolásban; kiírja és pályáztatja a külföldi ösztöndíjügyeket; konferenciákat és találkozókat szervez külföldi partnerek bevonásával.

Az osztály szemlézi a partneregyházak és szervezetek sajtóját, és együttműködik az Evangélikus Információs Szolgálattal az egyház honlapján található idegen nyelvű tartalmak létrehozásában; képviseli az egyházat külföldi konferenciákon és rendezvényeken; koordinálja a külhoni magyar evangélikus gyülekezetekkel történő kapcsolattartást, és segíti a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület munkáját; továbbá koordinálja az ökumenikus partnerekkel és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsával való együttműködést.

Cselovszkyné dr. Tarr Klára osztályvezető

Balicza Klára külügyi referens
Bruckner Beáta projektreferens
Domokos Ildikó külügyi referens
Tölgyesi Ágnes diaszpóra referens

Pályázati és Fejlesztési Osztály

Telefon: +36 1 486 3510
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://palyazat.lutheran.hu

A pályázati és fejlesztési osztály feladata az egyház külső pályázati és egyéb fejlesztésekkel kapcsolatos feladatainak ellátása, koordinálása. Az osztály közreműködik az országos iroda hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatásával, véleményezésével, javaslattétellel a

garanciavállalás, az önrész, az előkészítési és előfinanszírozási támogatások igénylésével kapcsolatban; ellátja az egyház által bonyolított projektekkel kapcsolatos feladatokat; részt vesz az egyház által kiemelt jelentőségű projektek azonosításában, segíti a projekttervek elkészítését és megvalósítását; részt vesz az egyház pályázati stratégiájának kialakításában; együttműködik az Evangélikus Fejlesztési Irodával; valamint tájékoztatja az egyházi szervezeteket az aktuális pályázati lehetőségekről, és támogatja a pályázati ötleteket, folyamatokat.

Varsányi Réka osztályvezető

Cziczka Katalin pályázati referens
Szalai Krisztina pályázati referens

 

Certop 9001 COhun