Skip to main content

Egyházvezetés

Püspökök

A püspökök sajátos feladata a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) hitéletének egyetemes és egységes irányítása. Három püspök szolgálata irányítja az egyházközségekben folyó munkát, hogy az evangélium eljusson oda is, ahol egy településen csak egy evangélikus él, de ott is hangozzék, ahol a gyülekezeti tagjai vannak többségben.

Az egyházkerületek püspökei sajátos közös feladataikat az MEE Püspöki Tanácsában látják el. Az elnök-püspök hivatalos kapcsolatot tart az ország más keresztény egyházaival, a külföldi egyházakkal, valamint beszámol a zsinaton az országos egyház életét meghatározó lelki és közösségi eseményekről.

Jelenleg szolgáló püspökök

Dr. Fabiny Tamás (Budapest, 1959. február 5.) evangélikus lelkész, teológus, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke.

Kondor Péter (Szeged, 1968. augusztus 6.) evangélikus lelkész, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Szemerei János (Lajoskomárom, 1963. február 1.) evangélikus lelkész, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Nyugalmazott püspökök

D. Szebik Imre (Lébény, 1939. február 9.) evangélikus lelkész, az Északi Evangélikus Egyházkerület
nyugalmazott püspöke.

Gáncs Péter (Budapest, 1951. május 24.) evangélikus lelkész, a Déli Evangélikus Egyházkerület nyugalmazott püspöke.

Dr. Harmati Béla (Ősagárd, 1936. április 23.) evangélikus lelkész, a Déli Evangélikus Egyházkerület nyugalmazott püspöke.

Ittzés János (Csorna, 1944. június 18.) evangélikus lelkész, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület nyugalmazott püspöke.

Dr. Lackner Pál (1963. június 12.) evangélikus lelkész, nyugalmazott tábori püspök, az MEE Püspöki Tanácsának titkára, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója.

A magyarországi evangélikus egyház püspöki tanácsa

Az MEE egyházkerületeinek közös feladatait a püspökök látják el a püspöki tanácsban, munkájukat az MEE Esperesi Tanácsa és az MEE Püspöki Tanácsának titkára segíti.

Országos felügyelő

Az MEE élén az elnök-püspök mellett – az evangélikus egyházigazgatásban jellemző paritásos vezetői rendszernek megfelelően – az országos felügyelő áll. Az országos felügyelő figyelemmel kíséri az egyházi testületek és intézmények működését, szükség esetén jogalkotási, egyházszervezeti, illetve igazgatási változtatásokat kezdeményez, elősegíti az egyház működéséhez szükséges források előteremtését, beszámol a zsinaton az MEE Országos Presbitériumának és Országos Elnökségének munkájáról, az egyház anyagi és intézményi helyzetéről, valamint segíti az együttműködést az egyházkerületek és egyéb nem egyházi felek között.

Jelenleg szolgáló országos felügyelő

Prőhle Gergely (Budapest, 1965. június 26.) volt nagykövet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója, az MEE országos felügyelője.

Zsinat

A zsinat az MEE legszélesebb körű döntéshozó, legfőbb képviseleti és törvényhozó testülete, amely irányítja, segíti és felügyeli az egyház lelki, szellemi és anyagi életét. A zsinati munka plenáris ülésekből álló ülésszakokon és bizottságokban folyik. A zsinatot évente legalább két alkalommal hívják össze. Élén a kéttagú zsinati elnökség áll.

Országos presbitérium

Az országos presbitérium az MEE országos egyházi önkormányzatának döntés-előkészítő és döntéshozó, valamint irányító testülete. Szavazati jogú tagja az országos felügyelő, az egyházkerületek elnökségei, valamint egyházkerületenként egy lelkészi és egy nem lelkészi küldött. Tanácskozási jogú tagja a zsinat két elnöke, az MEE Országos Irodájának igazgatója és az MEE országos ügyésze.

Országos elnökség

Az MEE országos szervezeti szintjén – az önkormányzati testületek döntései alapján – a vezetést és a két presbitériumi ülés közötti kapcsolattartást az MEE országos elnöksége gyakorolja. Tagjai az elnök-püspök és az országos felügyelő.

Szakbizottságok

A szakbizottságok figyelemmel kísérik és értékelik az MEE munkaágaiban folyó tevékenységeket, és az értékelés alapján javaslatokat készítenek. A bizottságok a zsinat és az országos presbitérium kérésére, azok munkáját segítve értékelő, döntés-előkészítő, illetve esetenként döntéshozó feladatokat látnak el. A bizottságok szakmai szempontból irányítják és felügyelik a területükhöz tartozó intézményeket, munkájukat a bizottsági elnökök irányítják.

Országos Iroda

Az országos iroda az MEE adminisztratív feladatait ellátó szerve. Szervezetét, működését, a kiadmányozás rendjét, valamint a munkatársak munkakörét országos szabályrendelet rögzíti. Az MEE Országos Irodája érkezteti és előkészíti az országos presbitérium, az országos elnökség és az országos bizottságok, valamint az egyházi bíróság és az országos számvevőszék hatáskörébe tartozó ügyeket, valamint a döntések értelmében gondoskodik a rá eső feladatok elvégzéséről. Az intézmény vezetője az országos iroda igazgatója.

 

A zsinat által választott országos tisztségviselők teljes listája itt érhető el.
A Magyarországi Evangélikus Egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény itt érhető el.